is toegevoegd aan uw favorieten.

De leeuw van Vlaanderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Markt kunnen uitspreiden. Het was zichtbaar, dat zij al de ruiters in eenen kring zochten te vangen en met dit inzicht hunnen rechtervleugel tot tegen de Eiermarkt deden strekken. Weldra draaiden de overwonnen ridders hunne peerden om en vluchten spoedig weg, om het doodsgevaar te ontkomen. De wevers en bèenhouwers liepen hen met zegepralend geschreeuw na, doch konden hen niet meer achterhalen, dewijl zij op al te goede peerden gezeten waren.

Bij den klank der bazuinen en het gerucht van den strijd was de geheele stad in rep en roer geraakt, alles was weldra te been. Duizende gewapende burgers kwamen uit alle straten toegeloopen om hunne broeders te helpen; doch de zege was reeds bevochten. De Lrtiaarts op den Burcht gevluchti zijnde, werd deze plaats ten allen kant door de ambachtsgezellen omsingeld en bewaakt.

Terwijl dit bij de Markt aldus gebeurde, omrende de landvoogd de Chatillon de oproerige stad met vijfhonderd Fransche ruiters. Hij had wel voorzien, dat de Bruggelingen volgens hunne oude gewoonte de poorten zouden gesloten houden, en had zich derhalve ook tot het verijdelen van dien hinderpaal bereid. Zijn broeder, Gui de St-Pol, moest hem talrijk voetvolk en de noodige werktuigen tot bestorming aanbrengen. In afwachting van deze hulp vormde hij reeds het ontwerp der stormlooping, en bespiedde de zwakste zijde der stad. Alhoewel bij slechts weinig volk op de wallen zag, vond hij het toch niet raadzaam met ruiters alleen iets te ondernemen; want hij wist wat een ontembaar volk in Brugge woonde. Een half uur na zijne aankomst verscheen de stoet van de St.-Pol m de verte ; de punten der speren en de helmbijlen blonken in het verschiet tegen de eerste stralen der zon, en een ondoordringbaar stof bedekte de peerden, die de werktuigen in de baan voorttrokken.

De weinige Bruggelingen, welke de poort en de wallen bewaarden, zagen dit talrijk gevaarte niet zonder angst naderen. Toen zij de zware balken en stormwerktuigen zagen aanbrengen, kregen zij een bang voorgevoel. In wei-