is toegevoegd aan uw favorieten.

De leeuw van Vlaanderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Breidel, die tot dan toe verbaasd was blijven staan, wendde zijn gezicht naar de stad en ontwaarde de kronkelende vlammen met den rooden smook boven de vesten. Woede en pijn brandden in zijnen boezem; naar de stad wijzende, borst hij uit:

■ O, mannen, is er één onder u laf genoeg om zijne stad zóó te laten verdelgen ? Neen! zij zullen zich rondom dit vreugdevuur niet vermaken ! Op! op ! werpt alles uit den weg! Wij moeten er door... •

Door zijne makkers gevolgd, sprong hij met onweerstaanbaar geweld tusschen de scharen, en dreef de verschrikte huisgezinnen uiteen. Een naar gedruisch, een schrikkelijk gehuil ontstond, en de vluchtelingen liepen ijlings langs alle kanten uit de baan; want zij dachten, dat de Fransche ruiters hun op het lijf waren. Het was Jan Breidel niet moeilijk, door deze dwalende vrouwen en kinderen te dringen; ook kon hij zich met genoegzame snelheid voortspoeden. Terwijl hij zich verwonderde, geene strijdbare mannen of ambachtsgezellen aan te treffen, en nutteloos naar dezen uitzag, werd hij onverwachts in zijnen loop door eene regelmatige schaar wederhouden.

Zij bestond uit een groot getal gezellen van het weversambacht. Allen waren gewapend, alhoewel niet op gelijke wijze; zij droegen kruisbogen, messen, bijlen of dergelijke opgenomene wapens. Een deken of hopman ging met statigen tred voor deze mannen, en sloot alzoo de baan als met eenen dwarsboom af. Nog meer zulker scharen kwamen beurtelings uit de stad, en het getal beliep tot vijfduizend hoofden. Breidel meende tot den hopman te naderen; maar dan hoorde hij wat verder eene stem, die het gerucht der wapenen* beheerschte. Hij herkende de Coninc aan deze woorden :

« Dat er rustigheid en moed in uwe harten zij, gezellen! Niemand verlate zijn gelid! en gaat niet te driftig voort, opdat er geene wanorde onder u kome. Vooruit, de derde schaar! sluit op den tros ! Hopman Lindens breek uwen linkervleugel! »

« Maar wat beteekent dit? » riep Jan Breidel, toen