is toegevoegd aan uw favorieten.

De leeuw van Vlaanderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

boortestad te vergeten. De banden der Fransche dwingelandij kunnen wij niet breken dan met de hulp der steden van Vlaanderen, dewijl in elke plaats vijanden wonen, wier belang het zijn zou, ons den bevochten vrijdom te ontrooven. Gewis hebt gij aan dit alles ook wel eens gedacht ; maar in uwe mannelijke drift springt gij over de hinderpalen, zonder die uit den weg te willen ruimen. Iets van meer gewicht is u ontgaan ; gelief mij op deze vraag te antwoorden : Wie gaf ons de macht om te moorden en en te branden P Wie heeft deze daden, welke op de aarde met den dood en bij God met doemnis gestraft worden, in ons wettig gemaakt ? »

Breidel blikte met misnoegen op den deken der wevers, en antwoordde :

« Maar, meester, ik geloof, dat gij mij met uwe hooge rede zoekt te verwarren. Wie gaf ons de macht om te moorden en te branden P Wie gaf de macht aan de Franschen, zeg P »

« Wie P Hun koning, Philippe le Bel, en hun veldheer de Chatillon. De vorsten dragen op hunne gekroonde hoofden ook de belooning of de straffe hunner goede of booze geboden. Door trouw en gehoorzaamheid kan een onderdaan niet zondigen. Het vergoten bloed getuigt tegen den meester, die gebiedt, en niet tegen den dienaar, die gehoorzaamt. Maar wij, die zonder bevel en door eigen wil te werk gaan, zijn voor God en de wereld verantwoordelijk voor onze daden. Op onze hoofden valt het door ons vergoten bloed ! »

Een innige spijt ontroerde den deken der beenhouwers. De verklaring van de Coninc woog zwaar op zijn hart; nu, alhoewel bij er niet veel tegen wist te zeggen, pijnigde het hem zeer ze aan te nemen.

« Maar, meester, » viel hij in, « gij schijnt naberouw te hebben; dit ware schande. Hebben wij ons lijf en goed niet verweerd, en heeft de liefde tot onzen wettigen heer, den Leeuw, ons niet daartoe gedreven ? Ik ken mij vrij van misdaad ; en ik hoop wel, dat mijne bijl haar laatste slachtoffer niet gezien heeft. Hoewel ik soms genegen ben