is toegevoegd aan uw favorieten.

De leeuw van Vlaanderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Willem! ik breng u een nieuws, zoo schrikkelijk, dat mijne tong het niet durft herhalen, dat de gedachten mij de oogen met tranen verduistert. Gij weet hoe boozelijk de koningin Johanna onze zuster Philippa heeft gevangen genomen. Zes jaren lang heeft de ongelukkige eenen kerker van het Louvre tot woning gehad, en binnen dien tijd heeft zij haren vader noch hare broeders mogen zien. Gij denkt, dat zij nog op aarde is; want gij roept tot God om hare verlossing; maar, eilaas! uwe gebeden zijn nutteloos: onze zuster is met venijn vergeven, en haar lijk is in de Seine geworpen!... »

Wanneer de droefheid de harten der menschen al te fel schokt, berooft zij hen oogenblikkelijk van gevoel. Zoo ging het ook met Gwijde en Willem : hunne wangen verbleekten, en zonder spreken blikten zij neerslachtig op den grond.

Gwijde ontwaakte eerst uit de verstomdheid.

« Het is dan waar, ■ zuchtte hij, « Philippa is dood! O, zalige ziel mijner zuster, gij kunt in mijnen boezem lezen wat droefheid mij beklemt, wat wraaklust mij verteert. Gij zult gewroken zijn! Ik zal stroomen bloeds te uwer gedachtenis vergieten!... »

« Laat u de smart niet vervoeren, mijn schoone neef,» sprak Willem van Gulik. « Beklaag uwe zuster, bid voor hare ziel; maar strijd voor de vrijheid des vaderlands! Het nijdige graf geeft zijne dooden voor geen bloed terug.»

« Mijne broeders,» viel Robrecht in, « gelieft mij te volgen. Wij gaan uwe nichte Machteld bezoeken; zijis niet verre van hier. Ik zal u onderweg nog droeviger dingen verhalen. Doet uwe dienaren hier wachten. »

Robrecht vertelde hun vervolgens, hoe wonderlijk hij zijn kind uit de handen der Franschen verlost had, en wat pijn hij tusschen de bouwvallen van Nieuwenhove had geleden. Zijne droefheid was echter veel verminderd, want hij gaf geloof aan de voorzegging des geneesheers. De hoop dat Machteld hem eindelijk zou erkennen, vertroostte zijn hart, en de gewoonte des rampspoeds gaf zijner ziel meer kracht tot het overwinnen der smart.