is toegevoegd aan uw favorieten.

De leeuw van Vlaanderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gesteltenis der bezetting te klagen, en hem tot het afschaffen van den witten penning over te halen. Jan van Gistel, die door zijne landgenooten als een bastaardvlaming verfoeid en gehaat was, nam deze gelegenheid waar, om den veldheer de Chatillon tot strengheid aan te drijven. Hij schetste de weerspannigheid der Bruggelingen in zwarte kleuren af en riep om wraak over hunne koppigheid, voorgevende, dat zij niet werken wilden, om den witten penning met eenigen schijn van reden te kunnen weigeren.

Bij het ontvangen der boodschap ontvlamde de Chatillon in hevigen toorn ; hij zag met pijn, dat al zijne moeite, aangewend om des konings bevelen te volvoeren, nutteloos bleef; want het Vlaamsche volk was ontembaar. In alle steden waren dagelijks beroerten ; de haat tegen de Franschen borst overal uit, en in sommige plaatsen, als in Brugge, werden de dienaren van koning Philippe le Bel zoowel bedektelijk als bij klaren dag om hals gebracht M. De omgestorte torens van Malen waren ook nog niet koud, en het bloed der gesneuvelde Franschen was nog niet van zijne puinen verdwenen.

De bron, waaruit deze voor Frankrijk zoo bittere beek over gansch Vlaanderen vloeide, ontsprong in Brugge: daar was bet, dat het vuur des oproers zich eerst had vertoond. Breidel en de Coninc waren de hoofden van den draak, die zich niet onder den staf van Philippe le Bel wilde buigen. Bij deze overweging besloot de Chatillon eene krachtige poging te beproeven, en de vrijheid van Vlaanderen in het bloed der wederspannelingen te smoren ; die schreeuwende straf wilde hij als een schrikverwekkenden geesel gebruiken. Hij vergaderde spoedig zeventienhonderd ruiters uit Henegouwen, Picardië en Waalsch-Vlaanderen; hierbij voegde hij eene groote bende voetknechten en toog vol woede met dit leger naar Brugge.

Onder de levensmiddelen en andere goederen, welke dit gevaarte vergezelden, waren ook eenige groote vaten, met koorden en stroppen gevuld. Deze bestemde de