is toegevoegd aan uw favorieten.

De leeuw van Vlaanderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door den zolder, sprong vooruit, en stortte dan zwaar op het lijk van haar kind.

Om dit zieldrukkend tooneel in al zijne deelen te beschrijven, heeft het verhaal langer dan de daad zelve geduurd. Al deze voorvallen begonnen en eindigden in eenige oogenblikken, in dier voege dat de andere soldeniers nog bezig waren met het bijeenrapen der juweelen, toen de moeder en de dochter deze aarde voor eene betere wereld verheten.

Zoodra de uitheemsche plunderaars alles, wat op den zolder van eenige weerde was, geroofd hadden, gingen zij ten huize uit en hepen naar andere plaatsen, om dezelfde verwoesting te hervatten. De rampzalige burgers, die nu uit hunne woningen verjaagd waren, of er niet meer dorsten in blijven, doolden als verloren in de straten en werden door de Franschen met alle smaadwoorden bejegend. Hoe pijnlijk moest toch de onmacht en de wanhoop voor deze Vlaamsche harten zijn! Hoe bitter en hoe wanhopig vervloekten zij den naam der Franschen!

Omtrent den middag renden een groot getal ruiters door de stad, om de soldeniers weder te roepen; want mijnheer de Chatillon had geoordeeld, dat de kroon van Frankrijk nu genoeg gewroken was. Er werd uitgebazuind, dat men de lijken mocht begraven, en dat iedereen naar zijne woning mocht terugkeeren.

Eenige Klauwaarts, die in het huis van den deken Breidel gegaan waren, hadden de lichamen der twee vrouwen van den zolder gehaald en droegen ze op eene baar tot aan de Dammepoort. Hier was nog een treurig tooneel te zien, dat het hart met medelijden vervulde. Duizenden weenende vrouwen, huilende kinderen en stramme grijsaards baden geknield om de stad te mogen verlaten ; doch de soldeniers, wien het bevolen was de poorten gesloten te houden, luisterden naar geen smeeken en antwoordden met bittere scherts op de tranen der benauwde burgers. Wanneer zij aldus eenen ruimen tijd nutteloos gebeden had, kreeg eene der vrouwen de gelukkige gedachte hare juweelen aan de wachten te geven.