is toegevoegd aan uw favorieten.

De leeuw van Vlaanderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vergezellen. Ik bid u, meester, antwoord op mijne vragen; uwe verklaringen zullen mijnen zieken geest verlichten. Ik begeer niet, dat de wachten ons volgen. De zuivere morgenlucht verkwikt mij grootelijks. »

De Coninc, zijne landvrouw volgende, begon haar over vele zaken te onderhouden; met zijn gewoon vernuft en welsprekendheid wist hij voor haar vertroostende woorden te vinden, en dreef alzoo voor een oogenblik het zwart nadenken uit haren geest. Te midden der ambachtslieden gekomen zijnde, werd de jonkvrouw overal met juichende gelukwenschen begroet. Weldra werd de kreet algemeen:« Heil! Heil der edele dochter van den Leeuw!» en liep met lange galmen door het bosch, en Machteld gevoelde eene zuivere vreugde bij de teekens dezer vurige liefde. Zij naderde tot den deken der beenhouwers en sprak vriendelijk :

« Meester Breidel, ik heb u van verre gezien : gij werkt met meer drift dan de laatste uwer gezellen. Het schijnt, dat die arbeid u behaagt. »

« Mijne landvrouw, » antwoordde Breidel, « wij maken goedendags, die het vaderland en den Leeuw, onzen heer, moeten verlossen. Ik verheug mij uitermate aan dit werk; want mij dunkt, dat op de punt van iederen goedendag, dien wij veerdig krijgen, reeds een Franschman steekt. En verwonder u niet, doorluchtige gravin, indien ik zoo driftig in deze boomen houw : ik droom, dat ik op den vijand hak, en die bedriegelijke wraak doet mijn hart van onversaagdheid zwellen! »

Machteld bewonderde den jonkman, wiens blikken het helder vuur, dat zijn hart zoo overvloedig besloot, verrieden; wiens gelaat als het gelaat eener Grieksche godheid de kenteekens der zoete hartstochten en der vlammende driften droeg. Zij bezag met genoegen die oogen, waarin die mannelijke trotschheid onder lange wimpers fonkelde, en die zachte wezenstrekken, welke als de spiegel eener edele ziel met de uitdrukking der belanglooze opoffering en der liefde tot het vaderland blonken. Zij sprak met eenen minzamen glimlach :

16