is toegevoegd aan uw favorieten.

De leeuw van Vlaanderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

« Meester Breidel, uw gezelschap zou mij aangenaam zijn, indien het u beliefde ons te volgen. »

Jan Breidel wierp de bijl weg, bracht de blonde lokken van zijn haar over de ooren, plaatste zijne muts met zwier op het hoofd en volgde de jonkvrouw vol hoogmoed. Machteld suisde met stille stem tot de Coninc :

« Indien mijn vader duizend zulke trouwe en onverschrokken mannen in zijnen dienst had, de Franschen zouden niet lang in Vlaanderen blijven. »

• Er is maar één Vlaming gelijk Breidel,» antwoordde de Coninc. • Het is zeldzaam, dat de natuur zulke vlammende harten in zulke machtige lichamen doet geboren worden, en dit is eene wijze schikking Gods; anders zouden de menschen, hunner krachten bewust, zijnde, te hoovaardig worden, evenals die reuzen der oudheid, die den hemel beklimmen wilden... •

Hij meende in zij ne rede voort te gaan; maar een schildwacht met rondeel en zweerd kwam buiten adem bij hem geloopen en sprak tot Breidel, zijnen deken :

« Meester, mijne gezellen van de legerwacht hebben mij tot u gezonden, om u te boodschappen, dat men voor de poort onzer stad eene dikke wolk van het stof der baan in de hoogte ziet klimmen, en dat een bruisend gerucht als het geraas eens legers zich doet hooren. Het gevaarte verlaat de stad en komt naar onze legerplaats. »

« Te wapen! Te wapen! » riep Breidel met zulke kracht dat allen het hoorden. « Ieder schikke zich in zijne schaar! Maakt spoed! *

De werklieden grepen met onstuimigheid naar hunne wapens en hepen in wanorde door elkander; maar dit duurde slechts een oogenblik. De scharen vormden zich plotseling, en welhaast stonden de gezellen beweegloos in hunne dichtgeslotene gelederen. Breidel schikte vijfhonderd uitgelezene mannen rondom de tente van Machteld; de jonkvrouw was ijlings in deze teruggekeerd. Een wagen en eenige losse peerden werden voor de tente gebracht en alles tot eene ontwijking bereid. Dan ging Breidel in allerhaast met zijne overige mannen uit het bosch, en