is toegevoegd aan uw favorieten.

De leeuw van Vlaanderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

king verging op het gelaat van de Coninc; hij stond langzaam op en sprak op plechtigen toon :

« Onze vijanden zijn te machtig, zegt gij? Morgen zult gij dat niet meer zeggen. Zij hebben verraad en boosheid ten hunnen voordeele gebruikt en hebben niet gevreesd, het onnoozel bloed te vergieten, als ware er geen wraakengel meer bij den troon des Heeren. Zij weten niet, dat het leven van hen allen in mijne handen is, en dat ik hen kan verbrijzelen, alsof de almacht mij door God geschonken ware. Zij zoeken hun voordeel in verraad en schandelijke boosheid. Welaan, hun eigen zweerd zal hen vernielen, het is gezegd! »

De Coninc scheen op dit oogenblik als de tolk, die over het misdadige Jeruzalem den vloek des Heeren uitspreekt; er was zooveel ontzaglijks in den toon zijner stem, dat Breidel met godsdienstigen eerbied op het vonnis der vijanden luisterde.

« Wacht een weinig, » ging de Coninc voort, « ik zal eenen der nieuwaangekomenen doen roepen, opdat wij weten mogen hoe dit alles gebeurd is. Laat u bij zijn verhaal niet vervoeren; ik beloof u eene wraak, die gij zelf niet zoudt durven eischen. Want nu is het toch zoover gekomen, dat geduld schande wordt. »

Een innige toorn bracht het vuur op zijne wangen. Hij, die anders zoo bedaard was, blaakte nu in hevigere gramschap dan Breidel, alhoewel men dit op zijn gelaat nog niet gansch kon merken. Na de tent eenige oogenblikken verlaten te hebben kwam bij met eenen ambachtsgezel terug en deed hem de voorvallen, welken dien dag in Brugge gebeurd waren, met alle omstandigheden verhalen. Zij verstonden uit hem het getal van de Chatillons nieuw leger, den dood der gehangene burgers en de schrikkelijke plundering der stad.

Breidel hoorde dit verhaal met koelheid aan; want al deze euveldaden waren hem niet zoo pijnlijk als de moord dergene die hem in haren schoot had gedragen. De Coninc werd integendeel meer en meer verwoed, naarmate dit schrikkelijk tafereel zich ontrolde. Voor hem