is toegevoegd aan uw favorieten.

De leeuw van Vlaanderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omstaande dekens, en ging met hen naar den kant der Steenstraat. De scharen openden eerbiedig voor hem, en overal verwelkomde hem het blijde geschal der vervoerde burgers. Nu drong iedereen naar den standaard, die bij de galg geplaatst was; allen kwamen beurtelings met opgetogenheid den blauwen Leeuw bezien, en blikten op dit teeken hunner stad als op het aangezicht van eenen vriend, die na lange reizen uit vreemde landen onder zijne broederen terugkomt. Zij reikten hunne handen in de hoogte en maakten zulke vroolijke gebaren, dat zij van verre voor een koud en onverschillig oog zinneloos zouden geschenen hebben.

Weldra kwamen er gezellen, die reeds wnn gehaald hadden, met hunne kannen op de Markt, en verspreidden het blijde nieuws, dat men in de Hal eene maat voor ieder schonk. Een uur later had elk zijn drinkvat in de hand ; en zoo eindigde die heuglijke dag zonder wanorde en zonder twist. Er was maar een gevoel in aller harten, het gevoel, dat de ziel van eenen gevangene streelt, wanneer hij weder de zon boven zijn hoofd ziet staan en dat de wijde wereld alleen zijn kerker wordt.