is toegevoegd aan uw favorieten.

De leeuw van Vlaanderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich om den hals van Machteld, en hare tranen rolden op de hijgende borst der ongelukkige vriendin. De bange zuchten der twee jonkvrouwen vervulden de kamer met een hartnijpend gesuis. Nadat zij aldus eenigen tijd als gevoelloos en in bittere smart verzonken tegen elkanders boezem gerust hadden, vroeg Machteld :

« Verstaat gij nu mijn lijden, Maria ? Verstaat gij nu, waarom ik uitteer en langzaam sterf ? »

« O, ja, » antwoordde Maria met wanhoop, «ja, ik versta en gevoel uw lijden. O, mijn arme broeder! »

De twee jonkvrouwen zetten zich afgemat en sprakeloos neder. Zij bezagen elkander langen tijd in onuitsprekelijke droefheid; maar de tranen, die zij stortten, kwamen hun wee allengskens verzachten, en ongevoelig daalde de hoop in hunne ontlaste boezems terug. Maria, die ouder en ook sterker tegen het lijden was dan Machteld, rees eerst uit de duistere mijmering op en sprak :

« Waarom, o, mijne vrouwe, zouden wij ons zoozeer door logenachtige droomen laten folteren? Niets bevestigt het smartelijk voorgevoel, dat ons pijnigt; ik ben zeker, dat onzen heer Robrecht, uwen vader, niets kwaads gebeurd js, en dat mijn broeder reeds op weg is om in het vaderland terug te keeren. »

« En gij hebt geweend, Maria! Weent men, wanneer de terugkomst eens broeders ons toelacht ? »

« Gij plaagt u zelve, mijne vrouwe. De smart moet diepe wortelen in uw hart geschoten hebben, dat gij de zwarte beelden, die u bedroeven mogen, met zooveel liefde omhelst! Geloof mij, uw vader leeft, en wellicht is zijne verlossing aanstaande. Denk, welke vreugd u vervoeren zal, wanneer zijne stem, diezelfde stem, die zoo akelig in uwe droomen roept, u zeggen zal: mijne ketens zijn verbroken; wanneer zijn teedere zoen u op het voorhoofd zal dalen, en dat het vuur der omhelzing de rozen op uwe ontverfde wangen zal terugbrengen. Het liefelijk slot Wijnendaal zal u weder ontvangen; mijnheer de Bethune zal den troon zijner vaderen beklimmen, en dan zult gij zijnen ouderdom door uwe liefde ondersteunen,