is toegevoegd aan uw favorieten.

De leeuw van Vlaanderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aangezicht uit, en men kon zonder moeite zien, dat de wijdste openhartigheid eene zijner deugden was. Ook kon hij de tranen, die zijnen blauwen oogen nu ontrolden, niet wederhouden ; hij bukte het hoofd om ze te verbergen, en ging met kloppend hart nevens zijnen vriend de Coninc staan.

Al de ridders en edelvrouwen waren afgezeten en hadden hunne peerden den schildknapen overgegeven. Gwijde deed de vier wapendragers vooruitkomen en bood de kostelijke uitrusting aan de dekens; het harnas werd hun aangedaan, en de helm met blauwe veder op hun hoofd geriemd.

De Bruggelingen zagen met aandachtige stilte op deze plechtigheid. Hunne harten waren met genoegen vervuld, en zij waren ontsteld, alsof hun zeiven die eer geschiedde. De dekens gewapend zijnde, deed men hun de eene knie op den grond buigen; dan kwam Gwijde vooruit en hief het slagzweerd boven het hoofd van de Coninc.

« Mijnheer de Coninc,» sprak hij,« wees trouw ridder, breek nooit uw woord en hef uw zweerd nooit op dan voor God, het vaderland en uwen vorst. »

Bij die woorden sloeg bij den deken der wevers lichtelijk met het slagzweerd in den nek, volgens den eisch des ridderschaps. Hetzelfde werd aan Jan Breidel gepleegd, en hij ook werd ridder geslagen. Tezelfder tijd kwam Machteld uit den stoet en plaatste zich vóór de dekens; zij nam beurtelings de twee wapenschilden uit de armen der knapen, en hing ze aan den hals der twee veredelde burgers. Velen der aanschouwers bemerkten, dat zij^ het schild eerst aan Breidels hals gehangen had, en dat zij dit voorzeker met inzicht moest gedaan hebben, vermits zij daartoe eenige stappen terzijde was moeten gaan.

« Deze wapenteekenen zijn UEdelen door mijnen vader geschonken, » sprak zij, zich meer naar Breidel keerende, « ik weet, edele heeren, dat gij ze ongeschonden zult bewaren, en ik verheug mij, dat ik tot de belooning uwer vaderlandsliefde mag medewerken UT. »

Breidel zag de jonge edelvrouw met diepe dankbaar-