is toegevoegd aan uw favorieten.

De leeuw van Vlaanderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heden uw bloed voor dit heilige pand doen stroomen; en, zoo wij sterven moeten, het zij dan als een vrij en manhaftig volk, als nooit getemde leeuwenzonen 1 Denkt aan God, wiens tempels zij verbrand hebben; aan uwe kinderen, die zij moorden zullen; aan uwe benauwde vrouwen : aan al wat gij bemint, en dan zullen onze vijanden, indien wij bezwijken moeten, niet op de zege roemen; want er zullen meer Walen dan Vlamingen op onzen bodem gevallen zijn. Geeft acht op de ruiters, steekt uwe goedendags tusschen de beenen der peerden, en verlaat uwe scharen niet Wie een verslagen vijand plundert, al wie uit den strijd wil loopen, zult gij zelf doodslaan, ik beveel het u Indien er een lafaard onder u bevonden wordt hij sterve door uwe handen; zijn bloed kome over mij alleen 18S.

Hij bukte zich met geestdrift en nam een weinig aarde van den grond. Het in den mond stekende, verhief hij zijne stem hooger en riep :

« Bij deze dierbare aarde, die ik m mij dragen wil, heden zal ik sterven of overwinnen! »

Al de scharen bukten zich te gelijk, en aten insgelijks een weinig aarde van den vaderlandschen grond. Die aarde, in hunnen boezem zinkende, vervulde hen met een gevoel van stille razernij en van somberen wraaklust Giftig scheen de blik hunner starre oogen; men zag hunne aangezichten afwisselend bleek of rood worden, terwijl eene doodsche uitdrukking er op bleef staan, ben dof gebrom, als het bulderen des orkaans in den schoot der holle rotsspelonken, ontstond onder het vervoerde leger; al de kreten, al de eeden vereenigden zich tot een naar gerucht, waaruit men slechts verstaan kon :

« Wij willen en zullen sterven! »

De slagorde werd in aller haast hernomen en gelijk te voren tegen de Groeningerbeek geschikt.

Onderwijl was Albert d'Artois met eenige Fransche veldheeren tot op een kleinen afstand van het Vlaamsche leger genaderd om het te verkennen. Zijne boogschutters werden terstond tegen de slingerwerpers van Gwijde aan-