is toegevoegd aan uw favorieten.

De leeuw van Vlaanderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tezelfder tijd hakte hij dapper onder de verbaasde vijanden, en wierp er een groot getal op den grond; de anderen deinsden achteruit en gaven alzoo aan de gelederen den tijd om zich weder aan te sluiten.

Rodolf de Nesle met de grootste macht zijner ruiters was op de vijfduizend Gentenaars van mijnheer Borluut gevallen. Vruchteloos had de moedige Franschman gepoogd die schaar te doorboren; reeds driemaal hadden de Gentenaren hem met verlies van veel volks afgedreven, zonder hunne gelederen te breken. Jan Borluut, overwegende, dat het zeer schadelijk zou zijn, indien hij zijne plaats verliet om de mannen van Rodolf aan te vallen, bedacht een ander middel. Van zijne achterste gelederen nam hij er drie, en vereenigde ze spoedig in twee nieuwe scharen, welke hij achter de slagorde schikte, dermate dat het eene einde er van tegen den rug des legers, en het andere einde dieper in het veld achter de slagorde stond. Hij gebood aan de middelbende, welke zich tusschen den afstand der twee nieuwe scharen bevond, dat zij bij den eersten schok der Franschen achteruitwijken zou.

Rodolf de Nesle, zijne ruiterij weder in orde gebracht hebbende, viel opnieuw met vollen ren tegen de Gentenaren aan; tezelfder tijd zakte de middelbende achteruit, en de Franschen, denkende dat zij de slagorde gebroken hadden, hieven aan met blijde kreten :

« Noël! Noël! Zege! Zege! »

Zij drongen zich opeen in de opening en meenden het leger langs achter neder te hakken, maar dit gelukte hun niet; zij vonden overal eenen muur van speren en helmbijlen. Jan Borluut, de twee vleugels zijner schaar voor uit zwaaiende, deed zijne vijfduizend Gentenaren in eenen kring dringen en sloot alzoo het net, waarin hij de duizend Franschen had gevangen. Hier begon eene akelige slachting; er werd een vierendeel uurs gehakt, gekorven, gestoken en gepletterd, zonder dat men zien kon, wie er bezweek of wie er zegepraalde. De peerden en de mannen lagen het onderste boven, schreeuwend, huilend, brie-