is toegevoegd aan uw favorieten.

De leeuw van Vlaanderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De gulden ridder naderde eindelijk bij de Fransche bende; eer men hem vragen kon, wie hij bestrijden of bijstaan wilde, viel hij op het dikste der ruiters, en sloeg met zijnen marteel zoo woest en verschrikkelijk onder hen, dat zij met vrees bevangen, elkander omverre drongen om zijne slagen te ontwijken. Alles viel voor zijnen verpletterenden hamer en achter zijn peerd bleef in de vijandelijke scharen een ij del spoor gelijk het zog, dat een zeilend schip na zich laat; in dier voege al wat hij treffen kon, overhoop smijtende, kwam hij met wonderlijke snelheid tot bij de benden, die tegen de Leie gedreven waren, en riep :

« Vlaanderen den Leeuw! Volgt mij! Volgt mij! •

Deze woorden roepende, wierp hij een groot getal Franschen in het slijk en ging zoo verwonderlijk in de slachting voort, dat de Vlamingen hem als een bovennatuurlijk wezen aanzagen.

Nu daalde de moed in hunne harten terug; zij smeten zich te gelijk met een blij gehuil vooruit en volgden den gulden ridder in wonderdaden na. De Franschen konden aan deze onverschrokkene leeuwen niet verder wederstaan; de voorsten keerden zich om en wilden vluchten, maar zij vielen tegen de peerden hunner makkers en wierpen elkander op den grond. Eene algemeene moorden] ving aan op de gansche lengte des legers; de Vlamingen deden niets dan dooden, en sprongen over de groote hoopen lijken, om de verdere vijanden aan te vallen. Nu werd er niet meer « Noël! » geschreeuwd ; de kreet « Vlaanderen den Leeuw! Wat Walsch is, valseh is! Slaat al dood! » beheerschte alle ander gerucht, en de strijders werden zoo doof, dat zij de slagen hunner eigene wapens niet meer hooren konden.

Broeder Willem, de monnik, was van zijn peerd gestegen en vocht te voet; al wat in zijn bereik kwam, werd door eenen doodelijken slag getroffen : hij zwaaide zijn zweerd, alsof het een veder geweest ware, en lachte spottend tegen de vijanden, die hem wilden aanvallen. Men zou gedacht hebben, dat hij zich aan eenig spel verlus-