is toegevoegd aan uw favorieten.

De leeuw van Vlaanderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

« Geheim t Geheim! »

Adolf had dit teeken ook gezien en besloot zich te houden, alsof hij den graaf van Vlaanderen niet kende.

Intusschen liepen de Franschen elkander over het lijf; de Vlaamsche scharen drongen met geweld tegen de wijkende vijanden op en verpletterden de gevallene ridders met knotsen en helmbijlen. Duizende peerden lagen in de geknede aarde half verzonken, en de lijken der vijanden overdekten den grond, in zoo groot getal, dat de strijdenden niet meer op het gras, maar wel op een bed van doode lichamen en gebrokene wapens vochten. De Groeningerbeek kon men niet meer zien : de lijken, waarmede zij opgevuld was, vormden slechts éénen hoop met die, welke op de boorden lagen; men zou den loop dier beek wel aan den bloedstroom herkend hebben, doch bloed lag er overal in groote plassen. Het gehuil der stervenden, de klachten dergenen, die verstikten, met het gejuich der zegepralende Vlamingen, mengden zich in een afgrijselijk gedruisch; daarbij, de schaterende tonen der bazuinen, het gekrijsch der zweerden op de harnassen, het pijnlijk brieschen der gepletterde peerden... Een vulkaan, die barst en tusschen het rollen der losgebrokene donders het ingewand der aarde scheurt, kan alleen een denkbeeld van dergelijk schrikgeluid geven. Het was, alsof het jongste uur gekomen ware. Tr ...

Negen uren sloeg het op den Halletoren van Kortrijk, toen de wqkende ruiterij van de Nesle en de Chatillon naar de bende van den Seneschalk Robert d'Artois gevlucht kwam. De nederlaag der zijnen vernemende, ontstak Robert in eene blinde woede en wilde met het talrijk lichaam, dat hij onder zich had, op het Vlaamsche leger inloopen. Andere ridders poogden hem van zijn onvoorzichtig voornemen te doen afzien, voorgevende, dat geen peerd zich op de strijdplaats bewegen kon; maar hij wilde naar niemand luisteren en sprong, door al de mannen gevolgd, dwars door de vluchtelingen heen. De ruiters, aan de eerste nederlaag ontkomen, werden door den Seneschalk en zijne nieuwe benden het onderste boven gesme-