is toegevoegd aan uw favorieten.

De leeuw van Vlaanderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ijselijk gekraak in de rivier stortte. Het geschreeuw, het gehuil dergenen, die gepletterd in het water vielen, bracht de verslagenheid onder de Vlaamsche benden, die nog voor de rivier stonden; zonder naar de stem des oversten te luisteren, begaven zij zich op de vlucht en hepen verward van het slagveld. Die nederlaag kostte den Vlamingen bij de vierduizend man.

Jan van Namen en Willem van Gulik, ziende dat de vijand, om hunne verlatene legerplaats te gaan plunderen, opgehouden had hen te vervolgen, vergaderden de vluchtelingen zoo zij best konden; en hun de schande dier nederlaag onder het oog gelegd hebbende, spraken zij hun de begeerte tot eene spoedige wederwraak in het hart. Dan tot den vijand terugkeerende, verrasten zij hem, daar hij bezig was met de legerplaats te rooven, en vielen hem met een groot geschreeuw onvoorziens op het lijf; de meeste plunderaars werden verslagen en de anderen in de stad gedreven. Alzoo behielden de Vlamingen hunne goederen met de zege van dien dag.

Terwijl men tegen Frankrijk eenen langdurigen en weinig beduidenden oorlog voerde, was Zeeland door afsterven zonder heer geworden. Willem van Henegouwen wilde dit land in bezit nemen, voorgevende dat het hem door erfrecht toebehoorde; de zonen van den graaf van Vlaanderen maakten insgelijks aanspraak op den eigendom. Jan van Namen rustte met haast eene vloot uit en landde met een Vlaamsch leger op het eiland Cadsand : na een gering gevecht vervolgde hij zijnen tocht naar Walcheren, bij ter Vere, dat zich overgaf. Willem van Henegouwen had insgelijks een leger te been gebracht en kwam er mede in Zeeland, alwaar hij Jan van Namen slag kwam bieden. De Vlamingen verwonnen hem in een vreeselijk gevecht, en sloegen hem op de vlucht tot bij Arnemuiden. Willem van Henegouwen, daar eenige versche hulpbenden vindende, vergaderde zijn verstrooid leger en trok opnieuw tegen de Vlamingen; maar ditmaal was zijne nederlaag nog schrikkelijker want hij werd genoodzaakt op het eiland Schouwen te vluchten. Kort hierop veroverden