is toegevoegd aan uw favorieten.

De leeuw van Vlaanderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Vlamingen de stad Middelburg met nog vele andere steden. Dit bracht Willem van Henegouwen tot een tijdelijk bestand waarbij het grootste gedeelte van Zeeland aan de Vlamingen werd afgestaan.

Philippe le Bel vergaderde onderwijl een machtiger leger, om zich over den slag van Kortrijk te wreken; hij gaf het opperbevel er van aan Walter de Chatillon, hem gelastende, bij zijne aankomst in Vlaanderen al de bezettingen uit de grenssteden te hchten, waardoor zijn leger boven de 100,000 man sterk moest worden.

Philips, een der zonen van den ouden graaf van Vlaanderen, die in Italië de graafschappen van Tyetta en van Lorette beërfd had, de vorming van het Fransche leger vernemende, kwam met eenige hulpbenden naar Vlaanderen waar hij door zijne broeders tot opperbevelhebber werd verkozen. Bij het leger, dat in Zeeland geoorloogd had, nog meer mannen voegende, bracht hij zijne macht tot 50.000 man, toog tot bij St.-Omaars om de Franschen af te wachten, en overrompelde het kasteel van Arcques.

De vijandelijke legers kwamen weldra voor elkander. De twee eerste dagen hadden er eenige afzonderlijke gevechten plaats, in dewelke Pierre de Coutrenel, een der Fransche veldheeren, met zijne zonen het leven het en de Franschen veel volks verloren. Walter de Chatillon, met vrees bevangen, dorst den algemeenen slag niet wagen; hij trok dan des nachts met zijn leger naar Atrecht, en dit zoo bedektelijk, dat de Vlamingen, niets van dien aftocht bemerkt hebbende, des morgens verwonderd en verbaasd waren, dat zij geenen enkelen Franschman meer ontwaarden. Philips, de ontwijking des vijands ten nutte makende, bestormde en nam de steden Terwanen, Lens, Lillers en Bassée. Uit wederwraak over hetgeen de Franschen vóór den slag van Kortrijk in Vlaanderen gepleegd hadden, werd het gansche land daaromtrent door de Vlamingen verwoest en verdorven, totdat zij, met rijken buit beladen, terug in Vlaanderen kwamen.

De koning van Frankrijk, door zoo talrijke neder-