is toegevoegd aan uw favorieten.

De leeuw van Vlaanderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1. Bene kleine stad in Westvlaanderen.

2. De ridders droegen dit kleed over hun harnas. Het daalde slechts tot bij de knieën en was, zonder mouwen, van zijde of van goudlaken gemaakt. De wapenteekenen en zinspreuken der ridderen waren daarop voor de borst gewrocht.

3. Ben ridder van dien tijd had de volgende wapenrusting : een ijzeren helm of stormhoed, met of zonder vederbos, een ijzeren harnas, handschoenen van dassenleer, op het bovenste gedeelte met metalen schelpen bedekt, ijzeren platen op beenen en billen, een schild of beukelaar, waarop het wapen geschilderd was, eene lange speer of lans en een lang slagzweerd of een degen. Onder het harnas droeg hij een pantsier of wapenrok, zijnde een hemd uit ijzeren ringen of maliën gevormd. Het paard was insgelijks met breede platen op het lichaam gewapend.

4. Ben korte dolk, aan twee zijden scherp zijnde en hebbende bij het gevest eene dwarse streng, welke hem aan een kruis deed gelijken. De lieden der goede steden of vrije burgers mochten alleen dit wapen dragen.

5. Men bemerke, dat ik de spelling der namen van Fransche heeren onveranderd heb gelaten; dit is om de verwarring met de namen der Vlaamsche edelen te vermijden.

6. De ridders droegen in dien tijd slechts ééne spoor.

7. Zoo heette men de landlieden, die van eenen heer afhankelijk waren. De vrijlaten betaalden zekere tollen en hadden vrijheden en eigene wethouders. Leenlaten waren zij die eene pachthoeve van den heer kregen, hem hiervoor als onderdanen moesten gehoorzamen en zieh tot leenarbeid et tot het opbrengen van zekere gelden moesten verplichten. Lijflaten zij, die met lijf en have den heer toebehoorden en met de landerijen verkocht en verhandeld werden. Men ziet, dat dezen den laagsten stand des volks uitmaakten.

8. Karei, de tweede zoon van Philippe le Hardi, was graaf van Valois van Aleneon en van Perche. Hij ontving van zijnen broeder Philippe le Bel, koning van Frankrijk, het opperbevel over het Fransche leger en veroverde het land van Vlaanderen.

9. Breidel was hoofddeken der beenhouwers van Brugge.

10. De stormegge was eene poort, welke in eene groef of schuif vóór de eerste nederzakte. Zij was met lange ijzeren punten voorzien.

11. Het slot Wijnendaal is nu vervallen en ligt bij het dorp van dien naam, in de nabijheid van Thourout, Westvlaanderen.