is toegevoegd aan uw favorieten.

De leeuw van Vlaanderen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

71. In die tijden bestonden er zekere overeenkomstige wetten, welke men zonder schande in een gevecht niet mocht verbreken; volgens deze moest de Franschman hier zonder wapens strijden, aangezien hij met eenen burger te doen had. Ook mochten de bijzondere soldeniers in geenerwijze tusschen de strijdenden treden, dan slechts voor zooveel er door den een of ander verraderlijke middelen werden gebruikt.

72. Op den eersten Meye daer naer, is Jan Breydel gaen drincken op het kasteel van Maele, alwaer hy, woorden krygende met eenen knecht van den Casteleyn die hem verweet dat de Bruggelingen muytmakers waren, denselven ter plaetse heeft doodgeslagen. {Jaarboeken van Brugge).

73. De Casteleyn mit de syne wilde dit wreken, maer Breydel wederstond hem kloekelyck. {Jaarboeken van Brugge).

74. Hi (de Chatillon) overlastichde den gemeenen volcke, want hi ordonncirde dat alle dye ambachtslieden moesten gheven den vierden penninc van haerlieder dachueren van alle tghene dat se wonnen, alsoo wel in coopmanscepen als andersins van ghelyke. (Die excellente Cronike).

75. Breidel kwam naar Brugge, hetselve aen de beenhouwers en anderen syne vrienden vertellende. Dese ten getalle van seven honderd, kloekelyck gewapent trocken naer Maele, alwaer sy den Casteleyn met veel van de syne doodgeslagen hebben. (Jaerboeken van Brugge).

76. Anno 1296 naer St-Jansdach midsomere, soo kwam Philips, den coninc, Vlaenderenwaerts wel met 20,000 mannen, en leedt Duway, en voer beleggen Ryssel... Daer was seere gevochten en daer bleef doot die grave van Bloys en alle die van Guyse die in die eerste bataelge stonden ; van die Franschen bleven 4.000 Walen, heel West-Vlaenderen was verloren. De Franschen roofden Ryssel, Ypere, Cortrijck en Roeselaere en verbrandden kerken, cloosters, stedekins en hospitalen. (Die excellente Cronike).

77. Jan van Namen en Guido synen broeder, beyde sonen van den gevangen Grave, en Guiliame van Juliers hunnen neve, dewelcke zig tot nog toe tot Namen hadden onthouden... kwamen bedecktelyk naer Vlaenderen om met Pieter Deconinck te beramen wat hun te doen stond. (Jaerboeken van Brugge).

78. Ende het gheviel dat in deser tijt die Sarasynen hadden inghenomen en ghewonnen met groter cracht, twee kerstene conicryeken, te weten tconincryke van Mayoorcke ende Melyden. Ende die voors : twee coningen waren ghecomen te Parys aen den coninc, om raet ende bystandicheyt, en die paeus screef aen den coninc, dat hij die kerstene princhen verghaderen wilde om dat lant van Mayoorcke ende van Melyden weder te conquesteirene. (Die excellente Cronike).

79. Hieromme waren die coninc en coninginne so fellycken gram, dat si deden vergeven Philippa met venyne. Ende die coninc beval dat men de XXX camerieren allen worghen soude en in die Cheyne worpen, en de XXX rudders die met haer ghecomen waren te hanghen aen een galge. (Die excellente Cronike).

80. « Ende die niet en conste betalen sine pointynghe, hi deidtse steken in die vanghenesse en dier yegen knoterden of te murmureirden, die dede hi hanghen ofte onthoofden. » (Die excellente Cronike).

81. « Men hielt te Brugge alle daghen mesdach want nement en wilde wereken, noch temmeren, noch metsen, noch varwen, noch weven, wullen noch lynen; ende dye dienaers van St.-Pol men en wilde hen lieden spyse noch drank vercoopen, ende so se quamen int eynde van der weke in den huyzen van den ambochtslieden omme te hebbene den vierden penninc van den wereke, men vant er geene mans thuys dan vrouwen en kinderen. » (Die excellente Cronike).

82. Ende soo wie dagelix te wereke ghino die moeste geven eenen witten penninc. Die van Brugge en wildent niet geven, die van Ghendt dit hoorende is en wildent ook niet betalen, ende alsoo ooc in dierghelijcke alle die smalle steden. (Die excellente Cronike).