is toegevoegd aan uw favorieten.

Verslag van een reis naar de voornaamste centra van Slavistische wetenschap en Slavische cultuur, 25 April-3 Augustus 1914

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verminderden prijs af te staan, 't zij ze cadeau te geven of tegen andere zaken te ruilen, mits men weet, daarmee de wetenschap van dienst te zijn. Ik kon dus van tevoren verwachten, dat een bezoek aan de verschillende Slavische centra het ontstaan en de vlugge uitbreiding van een vakbibliotheek in onze Universiteitsstad (als speciale afdeeling der Universiteitsbibliotheek) zou ten gevolge hebben. En die verwachtingen zijn niet alleen niet beschaamd, maar door de bereikte resultaten verre overtroffen, — al kan dan ook verreweg het grootste deel van de mij gedane toezeggingen eerst in feiten worden omgezet, wanneer de wereldoorlog voorbij is, wanneer het regelmatige wetenschappelijke leven in die steden, die thans het ergst geteisterd zijn, weer is opgevat en het goederenvervoer van Oost- naar West-Europa weder op de normale wijze plaats heeft.

Tot het slagen van mijn reis heeft veel bijgedragen de welwillendheid van mijn ambtgenoot, professor Dr. S. G. de Vries, den directeur der Leidsche Universiteitsbibliotheek; immers, hij stond mij toe, verschillende Nederlandsche publicaties, die hij te zijner beschikking heeft, dissertaties e. a., als ruilexemplaren aan te bieden. Voortdurend was ik met hem in correspondentie en menigmaal profiteerde ik van zijn raadgevingen. Een woord van dank komt hem voor dit alles toe.

Den hoofdinhoud van het thans volgende relaas mijner reis vormt de opsomming van de voor onze handbibliotheek bereikte resultaten. Ik voeg hier af en toe een en ander bij betreffende wetenschappelijke instituten en anderszins, die mijn belangstelling in hooge mate opwekten.