is toegevoegd aan uw favorieten.

Verslag van een reis naar de voornaamste centra van Slavistische wetenschap en Slavische cultuur, 25 April-3 Augustus 1914

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

demie. Deze seriën echter komen voor onze Leidsche Universiteit eerst in aanmerking, als heel veel noodiger zaken zijn aangeschaft, ['t Zelfde geldt van den Bogoslowskij Wêstnik (Theologische Bode), dien de Moscousche Geestelijke Academie uitgeeft.]

Aan prof. Peretc dank ik ook mijn connecties met de Kiewsche Ukrainers. Zoo bezocht ik den speciaal Kleinrussischen boekhandel van Stepanenko, waar ik een overzicht kreeg van wat er in Kiew in deze taal verschijnt i) en mij eenige zaken aanschafte, — verder (wat nog belangrijker is) lichtte de heer P. mij in over de werkzaamheid van het Ukraïns'ke Naukowe Towarystwo (Ukraïnisch Wetenschappelijk Genootschap). Dit bestaat uit drie secties: een natuurwetenschappelijke, een historische, een philologische. De edities der twee laatste zijn voor ieder Slavist van belang. Het zijn: 13 dln. Zapysky van de filol. sectie, een Etnograficnyj Zbirnyk (1 dl.), die belangrijk dialect-materiaal bevat, en het pas opgerichte tijdschrift Ukraïna, waaraan ook niet-Kleinrussen, zooals de academicus Sachmatow, meewerken, — of liever gezegd: meewerkten, want, als ik Russische kranten gelooven mag, is de uitgave van alle periodieken in Ukraïnische taal, ook van wetenschappelijke, thans door de Russische regeering verboden 2). Het is te hopen, dat het nog mogelijk zal wezen, datgene wat reeds verschenen is, als ruil-exemplaren hier te krijgen. Vroeger bestonden tegen ruilverkeer geen bezwaren. Het bezoek, dat ik bracht aan het gebouw van het Towarystwo was evenals het bezoek aan Stepanenko een goede les in de Ukraïnische taal, immers op mijn in 't Russisch gedane vragen ontving ik regelmatig in 't Ukraïnisch antwoord; —later, in Lemberg, is mij speciaal met Ukraïners, hetzelfde gepasseerd. Ik sprak daar o.a. een Ukraïnischen heer, die allerbeleefdst naar mijn Russisch of Poolsch luisterde, uiterst welwillend mij geleidde naar de woning van een Pool, zelfs voor mij informeerde, of deze te spreken was, maar ik kreeg alle bescheid in Kleinrussische taal; tegen Duitsch echter had deze heer geen bezwaren.

Prof. T. D. Florinskij, bekend taalkundige en ethnograaf, zal mij zijn kaart van de Slavische volken en andere geschriften van zijn hand zenden. Deze kaart, zeer geschikt om bij 't onderwijs in Slavische talen en geschiedenis te gebruiken, is een editie van het Peterburgskoje Slaw'an-

1) Onder Moscou en Petersburg sprak ik niet van boekhandels, daar ik in die steden reeds lang met eenige in contact sta. Char'kow heefteen zeer goeden, Europeesch werkenden boekhandelaar, Dröder.

2) Sedert is de publicatie van een deel der Kleinrussische periodieken onder voorbehoud van eenige beperkende bepalingen weer toegestaan.