is toegevoegd aan uw favorieten.

Verslag van een reis naar de voornaamste centra van Slavistische wetenschap en Slavische cultuur, 25 April-3 Augustus 1914

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reikt, wat ik kan wenschen. Ik meende daarvoor de zooëven genoemde lijsten van publicaties niet noodig te hebben en liet ze daarom weg, mede om mij den tijdroovenden en overigens weinig geestvollen arbeid te besparen van titels over te schrijven, die ieder, die er belang in stelt, van den omslag van boeken of uit een voor weinig geld verkrijgbaren catalogus kan overnemen.

Wanneer na eenige jaren al de vruchten van deze reis zijn ingeoogst, dan zullen we ons best doen, ook die periodische publicaties te verwerven, die op 't oogenblik nog van minder direct belang zijn, maar dat eenmaal zullen worden, wanneer de NederlandscheSlavistiek haar horizon geleidelijk gaat uitbreiden. Ik denk hier bijvoorbeeld aan den Öasopis Macicy Serbskeje, het wetenschappelijke tijdschrift der Lausitzer Wenden of Sorben, aan de Slovakische Slovenskê Pohl'ady, die in Turciansky sv. Martin worden uitgegeven, aan de Brünn'schecechische periodieken, aan de geschriften der universiteiten van Odessa en Dorpat. Deze en andere publicaties bevatten meerdere artikels enz., die ook thans reeds voor ons van belang zouden wezen, maar haar belangrijkheid als geheel kwam me op 't oogenblik zoo gering voor, dat ik meende mijn toch al verre van rechtlijnige reisroute om harentwille niet nog omslachtiger te mogen maken. De onderhandelingen over deze en andere dergelijke uitgaven kunnen ten deele schriftelijk gevoerd worden — zooals ik dat reeds deed voor de Wilna'er Lituanica —, ten deele kan ik op latere reizen in deze kleinere centra persoonlijke connecties gaan aanknoopen.