is toegevoegd aan uw favorieten.

Het honderdjarig bestaan van de Leidsche maatschappij van weldadigheid, ter voorkoming van verval tot armoede

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aan den Lezer,

Het honderdjarig bestaan van de Leidsche Maatschappij van Weldadigheid tot Voorkoming van Verval tot Armoede is voor de hoofddirectie een aanleiding geweest te besluiten tot de uitgifte van een gedenkschrift, waarin de geschiedenis dezer Maatschappij zou zijn vervat.

Een verzoek om de bewerking van dit geschrift op mij te nemen heb ik met genoegen aanvaard. Weldadigheid heeft hier ter stede een goeden naam en de geschiedenis van een dergelijke vereeniging te boek te stellen is op zich zelf reeds een aangename arbeid. Bij de bestudeering der aanwezige gegevens begon deze Leidsche weldadigheidsinstelling mij steeds meer belang in te boezemen en sterk drong zich op het gevoel van hoe groote waarde de Maatschappij is voor den strijd tegen kommer en ellende en ook, hoe 't te betreuren is, dat niet in veel ruimeren kring hare werking bekend is.

Weldadigheid is een dier vereenigingen, die aller steun verdienen, maar die dit te weinig deelachtig zijn. En daarom hoop ik, dat velen na kennisneming van de wording en de werking van deze Maatschappij zich geroepen zullen gevoelen om naar hun vermogen bij te dragen voor dezen at beid, opdat in steeds meerdere mate kan worden gewerkt voor het doel: voorkoming van verval tot armoede.

Ik gevoel mij gedrongen een woord van hartelijken dank te brengen aan allen, die mij zoo welwillend hebben gesteund bij dezen arbeid; ook aan de hoofd-directie voor de belangstelling hierbij steeds getoond. Maar bovenal een woord van dank aan den oud-secretaris van de Leidsche Maatschappij van Weldadigheid, jhr. S. M. S. de Ranitz. Van groote waarde ivos voor mij het door hem vervaardigde resumé uit