is toegevoegd aan uw favorieten.

De Europeesche oorlog

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de twee tegenstanders, die elkaar het meest gewassen waren, lijf aan lijf met elkander zouden worstelen. Duitschland zond het grootste en beste deel zijner troepen naar het Westen, omdat het rekende op een langzamen opmarsch van de Russen en het de Franschen hoopte te verslaan, voordat de vijand uit het Oosten gevaarlijk werd; van den uitslag van den veldtocht tegen Frankrijk zou, dus meende men, die van den geheelen oorlog afhangen. En ook daarom trok wat in deze streken gebeurde het meest de aandacht, omdat het de herinnering wakker riep aan den laatsten grooten oorlog, die in West-Europa is gevoerd dien van 1870.

Toch zullen de gebeurtenissen op het oostelijk oorlogsterrein voor den einduitslag vermoedelijk niet minder meetellen dan die in het Westen. Tot dusverre boden zij reeds verschillende verrassingen. Wie gemeend hadden, dat Servië door Oostenrijk-Hongarije gemakkelijk zou worden terneergeworpen, kwamen bedrogen uit. Hetzij dan omdat dit laatste rijk slechts een deel van zijne troepenmacht tegen de Serviers in beweging kon brengen, hetzij omdat dezen, dank zij de practijk van den oorlog, die zij in de laatste jaren hebben verworven, niet te verachten tegenstanders bleken, de door Oostenrijk-Hongarije tegen Servië aangekondigde „strafexpeditie" nam een smadelijk einde. Nadat de Oostenrijkers slechts met groote inspanning erin geslaagd waren over den Donau en den Sau te trekken, leden zij bij Sjabats een nederlaag en moesten vervolgens Servië geheel ontruimen. In Bosnië en Herzegowina zijn Servische troepen, bijgestaan door de Montenegrijnen, reeds binnengedrongen; op het oogenblik doen zij zelfs pogingen om den oorlog te verplaatsen naar Hongarije.

De tweede verrassing was, dat de Russen eerder aan de grens stonden dan door velen verwacht werd, misschien omdat zij reeds geruimen tijd voor de oorlogsverklaring de mobilisatie hadden voorbereid, maar zeker ook omdat, door den aanleg van nieuwe militaire spoorwegen en de reorganisatie van het leger na den Russisch-Japanschen oorlog, de Russische legermassa's zich thans minder zwaarvallig in