is toegevoegd aan uw favorieten.

De Europeesche oorlog

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kennis der gebeurtenissen ontleenen aan witboeken en dagbladberichten en kunnen alleen trachten de eenzijdigheid of onvolledigheid daarvan te corrigeeren door ze te toetsen aan het uiteraard weder gebrekkige beeld, dat wij ons, uit andere bronnen, van de Europeesche geschiedenis in de laatste tien, twintig jaren hebben gevormd. Wij staan bovendien in tijden als deze meer dan anders bloot aan het gevaar, dat sympathie of antipathie ons oordeel scheef trekt.

Desondanks zij de poging gewaagd.

Op den 28sten Juni 1914 werd de Oostenrijksche troonopvolger, aartshertog Frans Ferdinand, te Sarajewo vermoord.

Ten onzent heeft men van dat feit niet veel meer notitie genomen dan van eiken anderen moordaanslag op een gekroond hoofd of lid eener vorstelijke familie; men heeft zijne verontwaardiging geuit over den gemeenen sluipmoord; over de politieke beteekenis van het feit en de mogelijke gevolgen ervan heeft men zich weinig het hoofd gebroken.

In Duitschland was dat anders. Niet alleen de groote dagbladen hebben er uitvoerig over geschreven; ook aan de schooljeugd werd ingeprent, wat dit feit beteekende, waarom de dood van dezen aartshertog ook voor Duitschland een groot verlies was. Het is ons toevallig bekend, dat te Hamburg de rector van een gymnasium de leerlingen in de aula bijeenriep om hun het groote belang van deze gebeurtenis duidelijk te maken; er is geen enkele reden om te veronderstellen, dat dit een op zich zelf staand feit is.

Frans Ferdinand was een persoonlijk vriend van den Duitschen Keizer; de opvolger op den troon van Oostenrijk-Hongarije bij den dood van den thans 84-jarigen Keizer Frans Jozef; de leider van de partij, die sinds eenigen tijd Oostenrijk-Hongarije had gedreven tot een krachtige actieve politiek, die wilde toonen dat de Donau-monarchie geen non-valeur meer was, maar nog bestond en meetelde; de vijand van Rusland en van het Panslavisme; de overtuigde voorstander van een trouw wapenverbond met het Duitsche Rijk.