is toegevoegd aan uw favorieten.

De Europeesche oorlog

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zelfstandigheid te handhaven, zooals ook bij de Balkanoorlogen van 1912 en 1913 aan den dag kwam. Zij trachtte hoe langer hoe meer de Russische regeering in de banen van een oorlogszuchtige staatkunde te leiden en werd daarbij vooral gesteund door de grootvorsten Nikolai Nikolajevic en Peter Nikolajevic, beiden gehuwd met Montenegrijnsche prinsessen. De agitatie der Panslavisten in de laatstverloopen jaren herinnerde in alles aan de agitatie, die vooraf is gegaan aan den Russisch-Turkschen oorlog van 1877—1878; zij kreeg ook hoe langer hoe meer den steun van de allerhoogste kringen. Haar naaste doel was: strijd tegen OostenrijkHongarije; daarom mochten de Serven en de Groot-Servische beweging zich in haar bizondere gunst verheugen; Servië toch werd beschouwd als de westelijke voorpost van het Slavendom, die de spits had te bieden aan het streven van het Germanendom, d.w.z. van Oostenrijk, om zijne macht in z.o.richting over het Balkanschiereiland uit te breiden.

Om deze redenen beteekende de Oostenrijksche nota van 23 Juli: oorlog tegen Rusland. Maar zij beteekende niet alleen: oorlog van Oostenrijk, maar van Oostenrijk en Duitschland tegen Rusland, en daardoor, krachtens de verplichtingen, die men wist, dat Frankrijk tegenover Rusland had aangegaan, oorlog tegen Rusland en Frankrijk.

De Duitsche regeering heeft kennis gedragen van den inhoud der Oostenrijksche nota aan Servië, voordat deze werd ingediend; van Duitsche zijde heeft men dit eerst geloochend, maar later toegegeven; het spreekt ook van zelf, dat Oostenrijk zich van den steun van Duitschland heeft verzekerd, voordat het in de oorlogstrompet blies. Zooals Oostenrijk in October 1908 niet is overgaan tot het proclameeren zijner souvereiniteitsrechten op Bosnië en Herzegowina, zonder zich te voren ervan vergewist te hebben, dat Duitschland het met zijne volle macht zou bijstaan, wanneer Rusland den oorlog verklaarde, zoo is het ook thans weder geschied. Maar in 1908 was Rusland de gevolgen van den oorlog tegen Japan en van de revolutie in het rijk zelf nog niet te boven en berustte daarom in het gebeurde, dat trouwens in den feitelijken toestand op het Balkanschiereiland