is toegevoegd aan uw favorieten.

De Europeesche oorlog

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Is dan alles, wat na het indienen van die nota is voorgevallen : de pogingen van Engeland om te bemiddelen, de telegrammen tusschen Keizer en Czar gewisseld, van nul en geener waarde? Of laat ons de vraag liever zóó stellen: stond het, op den 23sten Juli, eigenlijk reeds vast, dat er een Europeesche oorlog zou uitbreken?

Naar onze meening: ja. Alleen dan had hij vermeden kunnen worden, wanneer Servië voor de voeten van Oostenrijk was gekropen, en dit zou alleen gebeurd zijn, wanneer Rusland zijne beschermende hand van Servië had afgetrokken. Al aar Duitschland en Oostenrijk konden niet verwachten, dat Rusland dit zou doen; en wanneer zij gerekend hebben op de mogelijkheid, dat Rusland zich vrees zou laten aanjagen, hebben zij zulk hoog spel gespeeld, dat hunne verantwoordelijkheid in dit geval bijna even groot is, als wanneer zii die mogelijkheid geheel hadden uitgesloten.

In elk geval heeft Oostenrijk — en wij nemen steeds aan, dat het hierbij in volkomen overeenstemming met Duitschland handelde, en zonder Duitschland's steun anders zou hebben gehandeld — niets gedaan om den oorlog te voorkomen. Het heeft, na Servië's antwoord, terstond de onderhandelingen afgebroken, hoewel dat antwoord alle aanleiding gaf om die onderhandelingen voort te zetten; het heeft de bemiddelingspogingen van Sir Edward Grey doen mislukken door zijne verklaring, dat het zijn geschil met Servië niet voor een Europeesche rechtbank wilde laten brengen. Schijnbaar heeft het zijne vredelievende gezindheid getoond, door aan Rusland mede te deelen, dat het geen veroveringsplannen tegen Servië koesterde; maar in de eerste plaats was het te voorzien, dat Rusland ook niet in een „afstraffing" van Servië zou willen berusten; en vervolgens was er reden voor us and, om deze mededeeling met eenig scepticisme te ontvangen: hadden ook niet de verbonden Balkan-mogendheden vóór den eersten Balkan-oorlog verklaard, dat zii den status quo wilden handhaven?

Eveneens waren de, zoowel door Engeland als door Frankrijk ondersteunde pogingen van Duitschland om het geschil tusschen Oostenrijk en Servië te localiseeren, d.w.z. een