is toegevoegd aan uw favorieten.

Katholiek activistisch verweerschrift

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oorlog -eene zwarte schaduw in onze oogen. Wij betreuren het des te meer daar wij a s katho heken in hem bewonderen dea bekamper van neo-malthusianisme en alcoholmisbruik den IJveraar voor liturgie en verzedelijking van het volk, den aanbreker der katholieke wijsbegeerte in België, den onvermoeibaren prediker van Gods woord; daar wij a's bewoners van geteisterd België met hem medegeuren over al het leed dat, als een roode bloed- en vuurwolk, vooral boven

verUgeT" ^ ^ h'j ^ ZegepraaI van waarheid en recht

Zelfs ten opzichte van onze regeering doen wij nog best het kwade met het goede te loonen en haar veel te vergeven. Wij beschikken over geene voldoende . gegevens om rechtvaardig en onpartijdig hare handelingen te beoordeelen. Ik stel mij voor dat haar toestand met rooskleurig is. Zij zit toch in ballingschap en eet het zure brood der genade. Hare onmacht tot daden moet haar bitter treffen en n>et kommerloos ,s voor haar de toekomst. Regeeringen _ even als menschen _ bedreigen wanneer zij verschrikt zijn. Wilde zij maar luisteren, niet naar de van haar levende vleiers, hare voetenlikkende pershonden van Havere, Londen, msterdam of den Haag, doch naar hare trouwe, oprechte vrienden en raadgevers zooals de opstellers van De Slem uit België of Vrij België dan zou zi, de nood,ge oplossingen voorbereiden en aan geen struisvogelpolitiek doen. Zij regeert van ver zooa s Phi,ipS de 11= en jozef de 11= dat weleer deden. Steeds is dit uiterst gevaarlijk. Of zij bij dit alles zulke booze bedoelingen heeft als sommigen

tedenken * bcwi,'Zen Va" eeni«e minis,ers niet

Ook de toon van toespraken of courantenartikels laat dikwijls schremelijk \ee e wensc en over. Hij is zoo onheusch, zoo opruiend. Azijn, ja zelfs petroleum en vitriool verbruikt men met heele vaten, honig daarentegen uiterst weinig en toch bekeerde Domin.cus' gebed en Franciscus van Sales' zachtheid

Udl^Z xtfn de !olde"i"s ~ Al™ ™

Maar in weerwil van hnnne bitsige schamperheid daalden onze pers en onze sprekers nog nooit in zulke drabbige slooten als diegene waarin de politieke bladen en schotschriften voor den oorlog ploeterden. Zij kwetsen nog zoo diep niet als sommige geheime pamfletten, die, onder voorwendsel van vaderlandsliefde, den laagsten haat aanvuren tegen de activisten, en dezen krenken in hunne eer en bedreigen in hun bestaan.

Onze tegenstanders slaan er maar op los. Zonder voldoende studie, zonder toereikend onderzoek verspreiden zij de onzinnigste, de potsierlijkste, de kwaadaardigste geruchten tegen ons en onze werken. Verdwenen zijn de liefde voor waarheid de eerbied voor den evenmensch. De haat alleen blijft en heeft de leugen gebaard Geen wonder dan dat zij, die, dag in, dag uit, blootstaan aan de bitterste aanvallen de woede naar hun hoofd voelen stijgen en op bitterheid antwoorden met bitterheid. Zij zijn toch maar menschen met zenuwen en bloed.

ij lyden in hun gekwetste liefde, in hun getergd rechtvaardigheidsgevoel Zij zien het gegrijns der schijnheiligste tronies. Ze hooren de slijmerigste haatspreuken van zoovele oorlogsrijken, woekeraars, die hunne zakken tot barstens toe hebben

gevuld met Duitsch geld en den laatsten spaarcent van half uitgehongerde landgenooten.