is toegevoegd aan uw favorieten.

Katholiek activistisch verweerschrift

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

broeder zegt: ftaea zal schuldig zijn voor don Baad. En wie zegt. Dwaas zal strafbaar 7iiii roet hot hölschft vuur... ■.

, SSSSSs::»? r.

-------

ourechtvaardigen. ,, ,va11- Ir^r» y nlt <*\\ <Tan ontvangen? Doen

«*«-

"Colt niet, opdat gij niet «*oo«l*old wordt. W.-vnt met het oordooi

oordcolt, zult gij geoordeeld wowlon en mot do maat, waarmede gij moot, zal u ^o.xio

toegemeten. »

Zou zij niet dichter staan bij het Kruis waar Christus voor Z.jne beulen om vergiffenis smeekte? De vergiffenis-gedachte is bij uitstek de christelijke gedachte. Vergeven moet de Christen des te gemakkelijker daar hij toch weet dat alle tranen geteld worden, dat alle boosheid ges'raft, alle deugd beloond wordt, dat het ree

eens toch zegepralen zal. ,, . , , , .

Zou zij niet dichter staan bij het Vaücaan waar het Vredesgebed vroeg « dat

de menschen met vriendschap elkander de hand zouden drukken » en waar de vredesboodschap, als de duif na den zondvloed, over de wereld werd uitgezonden?

Den groenen olijftak, eilaas, vond zij nog niet!

Zou zij niet dichter stam bij de tdrijke graven van zoovele Vlaamache jongen, dr. hunne laatste gedachte aan Vlaanderen, herstel w,dden en ahrpen vereenigd in den dood met hunne vijanden, m Wet martelaar..!,,,dpert van

V,"£™jnie,dichte, „aan bij de van heimwee-grijze lood,en onzer V1"m,c^ krijgag vangenen. die, uit het eentonig-gelikt.k de, tra,g-verkrmpende uren trachten „airden stond da, Vlaanderen, redding.u», beier, e. hamer, ,» de dreunend.

be"°Zindie leven van Vlaanderen, vernedering, .1 de kooplieden in de» tempel zouden woeden en ,leren n„„ één lol- en liefdezang zou

opgaan bij de mnige omhelzing en de blijde bezoek,ng van Moeder-Vlaanderen door de Moederkerk van Rome.

Doch indien die.hoop verijdeld wordt dan moeten wij toch , D-"b»W.^»h«,S^g^l^«»|^ grijze noorderluchten. Hij

^hcdtr™: oo"inlr:= -

KemHe"t i, zijn VlaanderenI H,j at. het bijl 1, Hr, me, on,. wie zal o«, dan

overwinnen?