is toegevoegd aan uw favorieten.

De rechtsverhoudingen in de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Haarlem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Qualiteit in Contant geld ontfangen te hebben, van N.N. Een somma van Vijfhondert Guld., bij de Voorn. Dienaren genegotieert, ten dienste van die Gemeente of oprechting van hun armenhuys, bekragtigt med Een Consent van haar Ed. Gr. achtb. de hrn. Burgerm. deser stad, op den 15 Janu. 1727. Gunstiglijk verleent.

Welcke Vijfhondert gl. zijn gestelt ten Lijve van — om daarvan alle Jaaren op den Eersten Maart te betalen een rente van twintig gl., nevens een deel int verstorvene, zoals vervolgens word aangewezen, en welke rente med zijn gevolg duuren zal, zolang voorn, persoon in Leevenden Lijve zal bevonden worden te zijn , alsmede dat half Jaar, waarin het overlijden van gemelde — zal komen te vallen, dog verder ofte anders niet.

Welke betaling zal geschieden door de Dienaren van de voorn, gemeente of van harentwege door de Regenten van 't gemelde armenhuijs, op een behoorlijke attestatie de vita en Quitantie in forma, onder conditie, dat de rente van dese negotiatie, bestaande in een somma van zes hondert gl., zijnde vier ten hondrt van het ingelegde Capitaal van vijftien duijzent gl. door dertig perzoonen gefourneert (waaronder gemelde gemeente, hebbende nevens andere rentheffers Een gelijke somma van vijfhondert gl. aangebragt, mede voor Een perzoon gerekent word) onder de Levende zal verdeelt worden, todat de Laatste zal zijn gestorven.

Hiervoor Speciaal verbindende het voorsz. huijs nevens desselfs inkomsten, en der gemeentens goederen, als na Rechten; aldus gepass. binnen Haarlem, op den — 1727 en getekent uit ordre en Qualiteit als gecommiteerden der Doopsgez. Gemeente hunne vergadering houdende in de Peuzelaarsteeg, onderstont

Jan Spillebout, Cornelis van Putten

Antoni van Linschooten, als schrijver.

Abraham Buijssant,

als diakenen.

Notitie der lijfrente, genegotieert, waarvan den interest op t Maart ingaat, en alle Jaaren wezen zal ƒ600.—, die onder de

Levende zal verdeelt worden: v

Adriaan Spinneker, op zijn eigen Lijf. ........ ƒ 500.—

Dezelve, ten Lijve van zijn vr. Sara Verduin „ 500.—

Jan Spillebout, ten Lijve van zijn zoon I. Spilleb. Junior. „ 500.—

Dezelve, ten Lijve van zijn zoon Pieter Spilleb „ 500.—

Jacob Barn. Junior, ten Lijve van zijn dogter Jacoba Barnart „ 500.—

Dezelve, ten Lijve van zijn dogter Zuzanna Barn. ... „ 500.—

Abraham Buijssant, op zijn Eigen Lijf „ 500.—

Dezelve, ten Lijve van zijn zoon Tomas Buijssant ... „ 500.—

Dezelve, ten Lijve van zijn zoon Willem Buijssant ... „ 500.—

Somma ƒ 45000.—.