is toegevoegd aan uw favorieten.

De rechtsverhoudingen in de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Haarlem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X. Testament van Dr. Jakobus van Zanten.

Not. Blok fo. 208 26 Nov. 1750. ,,§ 2 de Heeren Executeurs van het Testament van wijlen Doctor Jakobus van Zanten laten verzoeken dat 2 Leden uit den Kerkenraad gecommiteerd mogten worden om met hun te spreeken. Jan Vermondt en Danial van Nikkelen krijgen die commissie".

㤠21 J. Vermondt en D. van Nikkelen brengen het extract uit het Testament van Dr. Jakobus van Zanten Oud Leeraar dezer Gemeente ter Kamer, welk Testament door den Notaris Willem Baart gepasseerd is op den tweeden May 1748. Men besluit dit extract in 't Copieboek ') te schrijven en hetzelve Extract te Leggen in de houte doos daar de obligatien in de ijzeren kist gesloten zijn: In dit Testament word de Gemeente tot Erfgenaam verklaart".

Fo. 215 18 Dec. 1750. 㤠9 Nikolaas Willem Kops en Jan Bosch worden gecommiteerd om met de Heeren Excecuteurs van 't Testament van Dr. Jakobus van Zanten te spreeken; Hoe HunE. den zin van 't testament verstaan en of zij dit schriftelijk gelieve aan den Kerkeraad over te geven, hoe Hun E. genegen zijn te handelen".

Fo. 219 14 Jan. 1751. 㤠10 Nicolaas Willem Kops en Jan Bosch brengen in dat zij hunne commissie van 18 Decemb. 1750, het ix Artikel ter uitvoer gebragt hebben".

Fo. 249 9 Juli 1751. 㤠VI. Den 3 Juli hebben Willem Kops, Willem Ph. Kops, Matthijs Oudekerk, en Jakobus Barnart, als Executeurs der Nalatenschap van wijlen Jakobus van Zanten's Testament, aan Jan Arent van Dalen en Jan Bosch, gecommiteerden uit onzen Kerkenraadt, het volgende gecommuniceert.

„Dat hun Ed. in opzigd der bewuste toereikinge van Koorn en Turf, gaarn deezen voet zouden houden.

„I. De Executeurs zullen bezorgen, dat er voor onzen broodbakker, altoos voorraadt van koorn is.

„II. Betreffende de Turf zal Jaarlijks, door de Diaconen worden opgegeeven, hoe veel Turf er benoodigd is, welke door de Executeurs aan Diaconen zal bezorgd worden. En wat aangaat de Turf, welke tusschen beiden, in het Jaar, mogt noodig zijn, zullen Diaconen, daartoe orde aan den Turfverkooper geeven, en zulks voor reekeninge van de Executeurs verzorgen.

„III. Wijl het een of het ander, 't eenigen tijdt, zoude kunnen voorvallen, waar over het best waar, mondeling te spreeken, verzoeken, de Executeurs Jaarlijks eene Conferentje, met gecortimiteerden uit den Kerkenraadt".

„Het gemelde is ook in het Copyboek ') te vinden, en ook aan : ■

1) Niet meer in ons archief aanwezig.