is toegevoegd aan uw favorieten.

De rechtsverhoudingen in de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Haarlem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XI. Testament van Petronella Langedult.

Not. Peuz. ii c fo. 56, 1751 3 Junij. Alzo juffrouw Petronella Langedult in haare uiterste wille dispositiën, ook gedisponeert en gelegateert heeft ten behoeve van de Vereenigde Vlaamsche- en VVaterlandsche Gemeente der doopsgezinde, vergadering houdende in de Peuzelaarsteeg, zo het Fonds dienende voor den predikdienst een somma van ƒ10.000.— als het onderhoud der armen ƒ 10.000.—, welke laatste Somma nog met een Somma van ƒ20.000.-— vermeerdert is, en Nademaal in haar uiterste wille dispositiën van deze vermeerdering op twe plaatzen door haar woord gemeld; zo is daaruit bij zommigen eenig vermoeden ontstaan, of deze vermeerdering niet twemaal geschiet zij invoege de ƒ10.000.— voorden armen met ƒ 40.000.— vergroot en dus tezaamen ƒ 50.000.— en met de ƒ 10.000.— voor den predikdienst, ƒ 60.000.— in 't geheel zou weezen, hetwelk van andere egter tegengesprooken zijnde, en de vermeerdering met ƒ 20.000.-- schoon op twe plaatzen gemeld, maar voor een en dezelve vermeerdering gehouden, blijvende dus voor de armen ƒ 30.00.— zijn de Diaconen dezen gemeente te raden geworden om zig in hunne bediening te kwijten en vijlig te gaan, daarover met regtsgeleerden te consulteeren.

(Er waren blijkens het juridisch advies twee codicils, van 18 November 1726 en van 4 October 1746).

XIJ. Protest van Izaak van Westerkappel.

Peuz. Not. Boek 11 C fo. 92 v.v.

1761 3 July. Extra Comparitie, van Leeraaren en Diakenen, gecombineerd met de Direkteurs over het fonds voor den predikdienst: is met meerderheid van stemmen, Klaas van der Horst, tans Leeraar te Leiden, beroepen tot mede Leeraar onzer gemeente, voor een derde gedeelte in den predikdienst, zijnde 26 a 27 beurten in 't jaar ; of desnoodig, tot 39 a 35 beurten toe; en dat op een tractement van duijzend gulden; en is gerezolveert, deeze verkiesing aanstaande Zondag ter approbatie voor de broederen te stellen.

12 Julij. De bovenstaande verkiezing der broederen op heden, zijnde Zondag, voorgesteld, en niets daarteegen ingekomen zijnde (n.1. behoudens het in de volg. al. vermelde), zoo werden daarop gekommiteerd uit de Diakonen Filip Kops en Jan van Vollenhoven. En uit de Broederen Pieter Verhamme en Gerard Hugaard, om deeze verkiezing aan Ds. Klaas van der Horst voor te stellen (13 Juli ging de commissie naar Leiden, 15 Juli nam Ds. Van der Horst het beroep aan).

De bovengemelde beroepinge, op den daaraan volgende Zondag (12