is toegevoegd aan uw favorieten.

De rechtsverhoudingen in de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Haarlem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

andere gemeentens, bij de verkiezinge van eenen Leeraar en de gewigtige belangen der Kerke, neevens haare toestemminge, ook die van alle de oude, oit in eenigen opzigt gediend hebbende leden, als mannen van jaaren en ondervinding, en dus de algemeene Broederschap gevoegelijk verbeeldende, zoude konnen opneemen. Dat zij dit haar uitzigt van bemiddeling ter voorkominge van verdere geschillen, reeds aan ider lid der oude Kerkenraad afzonderlijk ter overweeginge hebbende voorgehouden, zulks genoegzaam van allen eenpaariglijk is goedgekeurd; en derhalven hoopt en billijk verwagt, dat ook de algemeene Broederschap, neevens hen, haare toestemminge daaraan wel zal willen geeven; 't welk doende zij op zich neemt om voortaan zaaken van gewigt met de leeden der oude kerkeraad volkomen te behandelen en af te doen ; zoo nogtans dat de Broederen met alle bescheidenheid gehoord zullen worden, indien zij omtrent de in het vervolg dusgenomene en aan hen voorgestelde besluiten iets mogten hebben intebrengen.

Hetwelke voorgeleezen zijnde met een algemeen stilzwijgen is toegestemd.

XIV. Regeling van de leerarenberoeping in de Peuze laar steeg

in 1763.

Not. Peuz. ixc fo. 103.

1763 Den 2 Junij extra Comparitie: is in de vergadering van deii Kerkeraad en Direkteuren van de secreete kas besloten:

1. Dat de leden, die Diaken en Direkteur van de secreete kas tegelijk zijn, maar éen stem zullen hebben.

2. Dat men ter beroeping van een predikant zal treeden op Saterdag den 2 Julij, en ten diende einde teegen vier uuren na den middag verzoeken het tegenwoordig gezelschap, en teegen vijf uuren den grooten Kerkeraad.

3. Dat aan de Leden van den grooten Kerkeraad alleen gewoone briefjes zullen gezonden worden, zonder eenige bepaaling van het onderwerp, waarover men hen verzoekt.

4. Dat men door gemelde briefjes alle leden van den grooten Kerkenraad 's daags te vooren in de Kerkenkamer zal verzoeken.

5. Rn dat van cfe gedaane beroeping 's Zondags na het zingen aan den Broederen kennis zal gegeeven worden, zonder dat men hen vooraf door den Koster daartoe roept.

XV. Uit het schrijven van Piet er Kops G.z.

Not. Blok. Dec. 1783 fo. 36 v.

het is volkomen zeker dat er een aanmerkelijk nadeel moet

„ontstaan door de waarneeming der Gemeentelijke belangens, het bestuur „over haare Goederen en arme Ledemaaten, te doen berusten op een perma-