is toegevoegd aan uw favorieten.

De rechtsverhoudingen in de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Haarlem

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„zij aan den goeden uitslag hunner poogingen, voor zeker, menigmaal „zouden hebben gewanhoopt, indien zij niet van de goede Dispositien der „wederzijdsche Kerkenraaden overtuigd, en van de algemeene genegenheid der Gemeenten verzekerd, al dien ernstigen toeleg, en wederzijdsche „vriendelijke inschiklijkheid, in de verdere behandeling deeser wensche„lijke en zeer gewigtige gebeurtenis verwagten mogten, die een ieder, „van de heilzaame gevolgen eener goede Vereeniginge deezer twee „Gemeenten doordrongen, gaarne van zijne zijde geneegen zal zijn aan „te bieden.

„De Gecommiteerden hebben het, ondertusschen, noodig geoordeeld, „om, bij de overgave van het tegenwoordige Plan van Vereeniging, de „Kerkenraaden te berigten, dat zij, in het te nederstellen der daar in „voorkomende bijzonderheden, zo veel mogelijk, de belangen der beide „thans bestaande Gemeenten, op eenen gelijken voet, hebben tragten te „behartigen, en, overeenkomstig daar mede, tusschen de zeer verschillende Constitutien, die in 't Ontwerp, voor 't vervolg, tot een eenige „moesten gebragt worden, onaangezien hunne eigene bijzondere begrip„pen, zo na hun doenlijk en met den aart der zaake bestaanbaar was, „een draaglijk midden uit te vinden, en zulks als het waarschijnlijk aanneem„lijkste voor te draagen. De Details van hunne gehoudene Handelingen, „indien dezelve volledig gerelateerd konden worden, zouden daarvan een „onbetwistbaar bewijs uitleveren.

„Ten aanziene der verscheide Instituten, ten voordeele van de Ge" „meenten, hebben de Gekommiteerden, bij bijzondere Commissien ui' „hun midden, communicatief met derzelver Bestuurderen gehandelt, en „aan dezelven doen voorstellen, of de Bestuurders der gelijksoortige „Instituten van de beide Gemeenten gezamenlijk een Conditioneel Opstel „van Bestuur voor het toekomende wilden beraamen, en aan de Gecommiteer„den suppediteeren. De bijzonderheden raakende de Weeshuizen, Hofjes en „Fondsen ten behoeve van den Predikdienst, in het Plan voorkomende, zijnop „dien grond gebouwd en vriendlijk door de respective Bestuurderen „gecombineerd aangeboden.

„Om de Gemeente der Doopsgezinden thans haare vergaderingen 'Vereischten ^houdende op het Klein Heiligland en in de Peuzelaarsteeg tot één Lichaam ' . „en Gemeente zamen te brengen, worden, daar dezelver Godsdienstige

„Begrippen eenerlei zijn, of dezelfde algemeene verdraagzaamheid ademen, „geen eigenlijk gezegde voorwaarden, bij wijze van Contract, vereischt; „maar alleen eene volkomene zamensmelting der beide Gemeentens tot „ééne; eene geheele bijeenvoeging van alle de Goederen en Bezittingen „der beide Gemeenten, een Vereeniging der bijzondere Kassen en Stig„tingen in elke Gemeente, met de Kassen en Stigtingen in de andere „Gemeente, welke gelijke of bijna gelijke bedoelingen hebben.

„Bij een zo gewigtige gelegenheid als de tegenwoordige zal het, nog-