is toegevoegd aan uw favorieten.

Noord-Hollandsche menschen en dingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

botters op, onder welker bevolking de Markers en Markerinnen zoowel in aantal als in breedkleedigheid praedomineeren. Dit was Hartgerinks mise-enscène. Hartgerink, zelf groot-origineel, maakte iets origineels van al wat hij aanroerde.

Eere zij dezen vader in het evangelie! Nadat wij, tusschen den stortregen van boven en de modderdras van onderen, heel den dag ons hart hadden verblijd in den Heer, was het vader Hartgerink, die zijn jongere ambtgenooten vermaande, zich te vereenigen, om dit incidenteele Durgerdamsche tot een jaarlijksch Noord-Hollandsch zendingsfeest te maken. En zij verzamelden zich met geestdrift onder zijn vereenigingsleus. Maar zij begrepen, en toonden te begrijpen, dat zij Hartgerink noodig hadden tot ziel van het nieuwe bondgenootschap.

De ziel van het Noord-Hollandsche zendingsfeest, hij is dat geweest jaar op jaar. Waardoor? Moeilijk te zeggen, waardoor! Door zijn tegenwoordigheid voornamelijk, die waarlijk uitwerkte dat, wat der ziel is: bezielen!

Want het moet erkend worden, dat hij den eigenlijken arbeid, dien de inrichting van de zendingsfeesten vereischte, bewonderswaardig-systematisch aan zijn jeudiger broederen overliet. In het bosch te Heiloo zag men hem bij den aanvang van het zendingsfeest op den top van den heuvel plaatsnemen. Vandaar overzag hij gedurende den geheelen dag den gang der dingen, met een gelaat, dat van