is toegevoegd aan uw favorieten.

Noord-Hollandsche menschen en dingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opgevat, om hem, wiens werk was, naast de prediking van het evangelie des Koninkrijks, de genezing van de ziekten en kwalen onder het volk, ook in dat tweede deel van zijn levensarbeid te vervangen. Wie weet, in wat ander opzicht de Kerk in onze streken eenmaal nog leven zal openbaren, dat beoordeelaars uit de verte in haar nooit vermoed hebben, en daarom aan haar ontzeggen? Ziethier in elk geval in Noord-Holland de Kerk aan de spits staande van het geheele vaderlandsche platteland.

Onze liefdezuster op haar rijwiel, dat is: de Kerk op weg naar haar zieke kinderen. Onze liefdezuster aan de krankensponde, dat is: de Kerk heelende de wonden en lenigende de pijnen.

Laatst hebben wij bij ons een vereeniging opgericht om te strijden voor de ware partij, zoowel op staatkundig als op godsdienstig gebied. Als wij vergadering hebben, rooken wij uit lange steenen pijpen. Toen wij onlangs de pijpen aangestoken hadden, zeide de voorzitter, terwijl wij de eerste rookwolk uitbliezen: „Die liefdezuster, van welke partij is zij eigenlijk?"

Wij zagen allen den oudsten diaken, die ook lid van de vereeniging is, doordringend —- sommigen onzer zelfs, geloof ik, bijna dreigend — aan. Want de diaken was dan toch verantwoordelijk voor de partij van de diaconie-verpleegster. Maar de oudste diaken is soms een heel rare diaken. Toen wij hem allen aanzagen, kneep hij de oogen toe, en