is toegevoegd aan uw favorieten.

Noord-Hollandsche menschen en dingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geen boek gedrukt is, maar gegraveerd staat in ons aller bewustzijn. Het ongeschreven wetboek van onzen omgang luidt in het kort: gedraagt u naar bevind van zaken, doch boven alle dingen, NoordHollandsche broederen en zusteren, zijt lief en doet lief jegens elkander.

Tweedracht schept op zoo menige plaats een hel. Wij in ons rustige land verstaan niet, waarom menschen met elkander twisten moeten. Bij ons twist men zelden. Als men bij ons het in alles met elkaar oneens is, zoo twist men toch niet. Dan gaan wij aan den boezem van een derde, die aan onzen kant staat, de bezwaren, welke wij tegen een evennaaste hebben, uitstorten. En tot dengene, tegen wien ons gemoed in een staat van bruisen verkeert, spreken wij: „Mooi weer, buurtje! Puur zoo!" Ziet, dit heeft het voordeel, dat ons hart zijn ergernis over een ander ten volle kan luchten, en dat wij toch tegelijk met dien ander in vriendschap en vrede blijven.

Want wat wij meer dan eenig ding vreezen is: anderen en onszelf van streek te maken. Een menschelijk gemoed wordt door te ruwe aanraking ras genoeg beschadigd, nietwaar? Beter daarom, dat gij zulk een gemoed des medemenschen te zoet streelt dan dat gij het te zeer schokt. Om betreffende dit laatste ons geweten vooral vrij te houden, wikkelen wij elk gezegde, dat wij den naaste tegemoetvoeren, in een zacht doeksken van behoedzaamheidsfluweel.