is toegevoegd aan je favorieten.

Noord-Hollandsche menschen en dingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar de gezondheid van de boerin en de kinderen. Pruttelen over de nieuwe beetnemerij, waarvan zij in dit oogenblik het slachtoffer wordt, zal zij straks in de keuken wel doen. Doch zoo aan de straatdeur iemand, die haar bedriegt, te behandelen, alsof hij een bedrieger was, het zou moeder Marretje berooven van de genegenheid al harer plaatsgenooten, die van zulk een onmenschelijk gedrag hoorden, benevens van haar achting voor haar eigen rechtschapenheid.

De klacht over gebrek aan eerbied voor menschenwaarde, die een veel gehoorde klacht onzer dagen is, is in Noord-Holland niet ontstaan, en zou in Noord-Holland ook niet kunnen ontstaan. Wij zijn van de logica: als een ander een mensch is, dan zijn, overmits ik ook een mensch ben, die ander en ik volkomen eikaars gelijken. Als de dienstbode Jantje heet, en de vrouw Jannetje, zoo vinden die beiden er niets tegen, ook over en tot elkander te spreken als Jannetje en Jantje. Als de dienstbode en de vrouw denzelfden weg uit moeten, waarom zou de dienstmaagd der vrouw niet minzaam aanbieden samen te wandelen, en waarom zou de vrouw dat niet een voortreffelijke gedachte van de dienstmaagd achten ? En wanneer de knecht zijn heer komt mededeelen, dat de baas hem morgen eens een dag niet heeft te verwachten, kan de baas daar billijkerwijze niet anders op antwoorden dan: „Zoo!", hoogstens met een betuiging daarbenevens van den

8