is toegevoegd aan uw favorieten.

De psychologie der kleutertaal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD VAN Dr. JAC. VAN GINNEKEN

De schrijver verzocht me zijn werk met enkele woorden te willen inleiden bij den lezerkring van mijn „kleuterroman".

Ik doe dat te liever, omdat fr. Sigebertus Rombouts, met achterstelling van eigen opzet, om wille van ons gezamenlijk nagestreefde doel: Het moedertaalondeiwijs in betere banen te leiden, in de volgorde der behandelde onderwerpen, en den opbouw van zijn heele studie, mijn Kleuterroman op den voet heeft gevolgd, zoodat zijne hoofdstukken zich geheel en al bij de mijne aansluiten, en dan ook alleszins terecht dezelfde titels voeren.

Zoodoende is toch een boek ontstaan, dat men zou kunnen noemen: la partie du maitre, naast den Kleuterroman, la partie de 1'élève. En dit juich ik van harte toe. Wat toch is de groote moeilijkheid voor den leeraar, als hij mijn nieuwen Leergang in wil voeren? Wel, dat er zooveel zaken in behandeld worden, die hem bij zijn ouderwetsche opleiding zijn onthouden, en dat hij daarover dus niets meer te vertellen weet, dan wat er van staat in het boek. Om echter met succes te onderwijzen, moet een leeraar steeds uit eigen schat er bij weten te vertellen en aan te vullen. Dat was evenwel totnutoe gemakkelijker gezegd dan gedaan. Als fr. Rombouts' boek in den handel zal zijn, is hiermee voor iedereen een breede en aanlokkelijke weg gebaand. Met dit boek voor zich kan elke begaafde Leeraar Nederlandsch zich volkomen voorbereiden, om den Kleuterroman met zijn leerlingen door te werken. En daarom juist begroet ik de verschijning van dit boek met vreugde, ja, ik dank er den schrijver van harte voor. Want, is het een voorrecht, met Gods zegen te kunnen vóórgaan, en nieuwe banen te mogen openen, het doel is toch: dat weldra de oude weg verdwijne en de nieuwe de eenig-mogelijke zij. Het Latijnsche Vae soli toch is in Nederland, bij den diep-vrijzinnigen aanleg van ons volk, ook van de minderbegaafden, maar al te vaak tot diep-droeve werkelijkheid geworden.