is toegevoegd aan uw favorieten.

De psychologie der kleutertaal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INLEIDING. DE STUDIE DER KINDERTAAL.

De taal van het kind is in den grond der zaak geen andere dan de taal van den volwassene; ze is slechts eenvoudiger, primitiever, meer elementair. Ook het wezen der kindertaal bestaat dus in haar beteekenis als uitingsfaktor van hetgeen er omgaat in de menschenziel; ook de kindertaal is 'n spiegel van psychisch leven. Dat psychisch leven, geregistreerd in het gesproken woord, is het juist wat ons allereerst interesseert, daar immers de klank zonder zin 'n leege schaal is; en de kindertaal moet dus, als alle taal, van psychologisch standpunt worden beschouwd en verklaard.

Derhalve behoort de studie der taal van den jongen mensch tot de kinderpsychologie, die zelf weer 'n onderdeel is van de pedologie of kinderkunde. Pedologie is 'n betrekkelijk jonge wetenschap, die pas de laatste jaren zich verheugen mag in levendige en steeds groeiende belangstelling. Opvoeding, onderwijs, vorming van het kind zijn zoo oud als de menschelijke cultuur, maar het kind zelf te maken tot wetenschappelijk probleem, dat bleef onzen modernen tijd voorbehouden. Als bij tooverslag heeft men ontdekt, dat het menschdom sinds duizenden van jaren blind en doof is voortgeschreden naast 'n wereld van raadselen en mysteriën, die het jongste geslacht in zich draagt, en dat het doorvorschen van deze wereld niet slechts in staat is, onze wetenschappelijke kennis te verrijken, maar ook onze dedactische en pedagogische bemoeiingen te bevruchten. Buitengewoon rijk is zelfs het veld van onderzoek gebleken. Reeds P r e y e r, de vader der kinderzielkunde, beweerde, straks 'n menschenleeftijd geleden, dat de kleuter in z'n drie eerste levensjaren 'n geestelijke ontwikkeling doormaakt, waarvan omvang en draagwijdte nauwelijks minder zijn dan van de ontwikkeling gedurende het gansche verdere aardsche bestaan.

De taal is 'n uiterst belangrijk bezit. Alleen reeds als titel van 's menschen adeldom zou zij de volle belangstelling verdienen. Maar zij is tevens gemeenschapsmiddel, dubbel waardevol door haar secundaire vorm, de schriftelijke aanduiding. Zonder de taal geen

De Psychologie der Kleutertaal. 1