is toegevoegd aan uw favorieten.

De psychologie der kleutertaal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men meene evenwel niet, dat de kleuter nü reeds alle drieklanken maken kan. Dat het bij sommige niet gelukt, zit 'm vooral in de medeklinkers, die niet alle even gemakkelijk blijken. Wat deze moeilijkheid betreft, vindt men, naast individueele verschillen, toch ook groote overeenkomst. Met betrekking tot dit speciale onderdeel hebben zich door het verzamelen en rangschikken van materiaal voor de Duitsche taal verdienstelijk gemaakt Ament en Wundt, voor het Engelsch vooral Tracy.

De laatste heeft van 25 kinderen de taaiinventaris verzameld. Uit de 5400 woorden, die zijn lijsten bevatten, heeft hij 700 voorbeelden van verkeerde uitspraak uitgezocht, die aan 'n nauwkeurig onderzoek onderworpen en ze in drie tabellen verwerkt. Deze doen zien, hoe dikwijls de afzonderlijke klanken door andere werden vervangen, hoe vaak ze werden weggelaten zonder door 'n anderen klank te worden gesubstitueerd, hoe dikwijls ze in 'n woord werden ingeschoven waar ze niet thuis hoorden, zonder plaatsvervanger te zijn; verder hoe dikwijls de klanken werden vervangen door andere,

a. aan het begin, b. in het midden, c. aan het einde van 'n woord, d. in konsonantparen; tenslotte geeft hij nog 'n afzonderlijke tabel over het wegvallen van moeilijke klanken. Als rezultaat van z'n onderzoek zet Tracy dan alle klanken in 'n rijtje naar hun moeilijkheid. Als gemakkelijkste -vond hij b, p, m, h, als lastigste r, l, th. v. Vrij kan men a priori aannemen, dat wat hier voor het Engelsch wordt vastgesteld, zeker in onderdeelen, niet zal gelden voor andere talen; in hoofdzaak echter wel, gezien de groote klank-overeenkomst, die, naast tal van afwijkingen, tusschen de moderne talen bestaat. Nemen we b.v. de beide uitersten, de moeilijke r en de gemakkelijke

b, en gaan we bovenstaand Duitsch gedichtje na, dan vinden we daarin 12 maal de r, die regelmatig, dus 12 maal, wordt weggelaten; in het heele gedichtje zegt het kind geen enkele r, ook niet als plaatvervanger. De b daarentegen, die er 3 maal in voorkomt, wordt 2 maal korrekt gesproken en slechts 1 maal geremplaceerd, terwijl ze bovendien zelf 7 maal als plaatsvervanger optreedt. De verhouding is teekenend. Ook van Keesje wordt gemeld, dat hij, 2 jaar oud, de