is toegevoegd aan uw favorieten.

De psychologie der kleutertaal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIJFDE HOOFDSTUK. HET DOORPRATEN.

In het vorig hoofdstuk hebben wij de taal van den een a tweejarigen dreumes onder den fonetischen kijker geplaatst, thans willen wij ze van syntaktisch en grammatisch standpunt gaan beschouwen.

Dat de samenstellende eenheid in de taal niet is het woord, maar de zin, dat m. a. w. de taal niet wordt opgebouwd uit woorden, maar uit zinnen, wordt in den laatsten tijd vrij algemeen aangenomen. Wat de kinderpsychologen betreft, bij hen staat het sinds lang vast als 'n waarheid waaraan niet meer te twijfelen valt. Daarom dan ook komt de ontwikkeling van den zin hier het eerst aan de orde.

Over de definitie van 'n zin is veel gestreden. Vooral Paul en Wundt staan op dit punt tegenover elkaar. De eerste beschouwt den zin als iets synthetisch, 'n éénheid ontstaan uit 'n tweeheid, de laatste als iets analytisch: 'n tweeheid gedistilleerd uit 'n éénheid. William Stern helt over tot de meening van Wundt, beweert echter, dat deze bepaling lang niet altijd van toepassing is, omdat in veel gevallen eenvoudig van geen ont-leding (Zergliederung) sprake kan wezen. Hij zelf geeft daarom 'n andere definitie, n. 1.: de zin is de uitdrukking van 'n positie-nemen tegenover 'n bewustzijns-inhoud. („Die Stellungnahme zu einem Bewusstseinsinhalt.") Deze bepaling heeft vóór op die van Paul en Wundt haar grooter toepasselijkheid op de meest verschillende voorbeelden.')

Zooals steeds, gaat ook hier weer het verstaan van anderen aan het eigen gebruik vooraf. Zinnen en konstrukties, door moeder en andere huisgenooten gebruikt, leert het kind geleidelijk begrijpen, en naarmate dat verstaan vordert, bedient ook de dreumes zich van woordkoppelingen, gevormd naar het model van de gehoorde, die in 'n bepaald stadium tot z'n begrip zijn doorgedrongen. Zoolang de ( kinderlijke geest niet rijp is voor die of die konstruktie, blijft het 1 voorbeeld van anderen op de eigen taaluiting van den dreumes , zonder sukces. Uit de ontwikkeling van den zin valt dus de groei van den menschelijken geest op te maken.

i) Zie van Ginneken's Principes de Linguistique psychologique.