is toegevoegd aan uw favorieten.

De psychologie der kleutertaal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEDETAILLEERDE INHOUD.

Inleiding. De studie der kindertaal: Blz. 1—9.

Kindertaal is, evengoed als de taal van volwassenen, uiting van psychisch leven, moet dus van psychologisch standpunt worden beschouwd 1. — Kindertaal-studie 'n onderdeel der pedologie; beteekenis der pedologie of kinderkunde 1. — Beteekenis der taal voor gemeenschap, wetenschap, kunst, kuituur 1 en 2. — Het ontstaan der taal 'n gewichtig probleem 2. — Beteekenis van de ontwikkeling der taal in het licht van de recapitulatie-hypothese 2. — De wording der taal het best te bestudeeren aan de levende taal, vooral aan die van het kind 8. — Beteekenis der kindertaal-studie voor den linguist: beteekenisen klankwijziging 3. — Kindertaal-studie in verband met de methode van psychologisch onderzoek 4. — De kindertaal-studie en het taalonderwijs 4 en 5. — Het eerst-noodige is 'n juiste waardeering van de taal van het kind 5. — Ook de dreu/nestaal dient bestudeerd, n.1. om het wordingsproces te kunnen nagaan 5. — Kindertaal als sleutel voor het karakter 6. — Poëzie der kleutertaal 6 en 7. — De taal van het kind registreert eerlijk blijdschap en leed 7 en 8. — De opvoeder leest er in als in 'n spiegel 8.

Eerste Hoofdstuk. Het sprakelooze wicht: Blz. 9—26.

Verklaring van den schreeuw bij de geboorte 9. — Toestand der zintuigen bij den pasgeborene 9. — Spreken is nog onmogelijk, vooreerst ten gevolge der onvoldoende ontwikkeling van het spreekmechanisme en vervolgens omdat alle ziele-inhoud ontbreekt 9 en 10. — Zuigen en vooral schreien als vóór-cursus in het oefenen der spraakwerktuigen 10. — Schreien de eerste dagen zuiver reflex 10. — Schakeeringen naar de wisselende gemoedstoestanden 10 en 11. — Hoe er geleidelik 'n „schreitaaT' ontstaan kan 11. — Naast het schreien als uitdrukkingsmiddel: orale mimiek 11. — Hoe die samenhangt met de tastpapillen van de tong 11 en 12. — Lustopenbaring door ooggeglans, zoemende geluidjes, glimlach, lach, gebrabbel 12. — Differentiatie der onlustgevoelens ; huilen, orale en optische mimiek 12. — De ideo-dynamische wet; invloed van het lachend gezicht der moeder; de lach het eerste kommunikatie-middel 12 en 13. — Na het schreistadium de brabbelperiode; verschil tussen schreien en brabbelen 13. — Brabbelen 'n uiting van welbehagen, echter zonder bedoelde mededeeling 13. — Al