is toegevoegd aan uw favorieten.

Vraagt het Vlaamsche volk een Vlaamsche Universiteit?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

provinciën. Alleszins heeft de achterlijkheid van het vlaamsche volk, indien zij waarlijk bestaat, met de verfransching van het onderwijs niet het minste te zien.

Uit al het voorgaande blijkt dat het oprichten eener vlaamsche Universiteit geen democratische, maar een anti-democratieche maatregel zou zijn. Eenerzijds zou die maatregel de rijke burgerij niet beletten haar onderwijs in het transch voort te zetten in andere gestichten ; anderzijds zou de kleine burgerij en de werkerstand min dan te voren gelegenheid hebben om zich eene taal aan te eigenen waarmede zij het verder kunnen brengen op sociaal, wetenschappelijk en economisch gebied dan met het Vlaamsch. Neen, ik kan niet verstaan dat een democraat met dergelijke politiek optrede. Ik neem alleen aan dat een aristocraat er mede voor den dag kome, om gemakkelijker zijn maatschappelijken voorrang te vrijwaren. Als de kasteelheer van het dorp, de rijke fabrikant, de zoon van den rijken advokaat, geneesheer of handelaar het monopolie van het bransch zullen bezitten, dan hebben zij wederom een privilegie te meer, dan is de kloof tusschen hoogere en lagere standen nog eens wat breeder geworden. Is dat misschien het doel van zekere volksvertegenwoordigers en aspirant volksvertegenwoordigers, die voor hunne kiezers vlaamsch middelbaar en hooger onderwijs eischen en voortgaan met hun eigene kinders in het franscb op te brengen?

§ II.

Het wetenschappelijk Standpunt.

De vlaamsche taal, zegt men, is een wetenschappelijke taal die voor het hooger onderwijs zeer geschikt is. Zij is rijk in woorden, zeer plooibaar, zeer gastvrij, zooals het Duitsch, voor nieuwe samengestelde woorden, enz... enz... Ten andere zij wordt in de hollandsche Universiteiten, zoo niet uitsluitend, dan toch ten grootsten deele als voertaal gebruikt. En wat is, is mogelijk. Daarover valt niet veel te redetwisten.

Wat men echter wel te onderzoeken heeft, is de vraag of die hollandscne toestanden benijdenswaardig zijn, en of de Hollanders er zelf tevreden mede zijn.

Ziehier wat een hollandsch geleerde, M. de Marez Oyens, oud-minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid van het koninkrijk der Nederlanden, schieef in Februari 1906U): * Heel onze beschaving blijft eenigszins buiten de beschaving „ der andere landen. Ik weet wel dat een groot getal onzer handelaais in „ gedurige betrekkingen staan met den vreemde, dat onze kunstenaars, onze

(1) In de Keoue économique internationale, 3' année, I, n° 2, pp. 267-268. Ziehier de origiuee e tekst van M. de Marez-Oyens. " Toute notre civilisation se passé un peu en dehors du mouvement „ desautres pays. Je n'ignore pas que bon nombre de nos cominersauts sont en relations peipe, tuelles avec 1'étranger, que nos artistes, nos ingénieurs, nos savants ne sont pas tous ïnconnus „ au dela de nos frontières. Cependant la vie de tous les jours se meut en Hollande dans un petit