is toegevoegd aan uw favorieten.

Vraagt het Vlaamsche volk een Vlaamsche Universiteit?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

taal) opgeofferd werd. De taal werd gansch het vak, zooals een fijne spotter mij eens deed opmerken... Die wantoestand gaf natuurlijk tot een onbewuste reactie aanleiding : overal ontstonden pogingen om een nieuwe internationale taal in liet leven te roepen. Van het Latijn, de taal der katholieke kerk, kon in onze eeuw van vrijzinnigheid, geen spraak meer zijn. Men vond het Volapük uit, dan het Esperanto en nog meer andere kunstmatige talen. In degeleerde wereld zag men echter in, dat een kunstmatige taal niet levensvatbaar is, en men streefde er naar andere, meer doelmatige middels om de wetenschap haar internationaal karakter van eertijds terug te geven. Men sloot zich trapsgewijze aan bij de eene of andere'groote naburige volkstaal, die een min of meer internationaal karakter bezat Men stichtte tijdschriften in twee of meer wereldtalen, waaronder de kleine volkstalen natuurlijk geene plaats vonden (1).

In al de landen der wereld ging en gaat die beweging nog onweerstaanbaar vooruit. Alleen in enkele verachterde landen wordt ze nog tegengewerkt door aloude veeten, die door de politiek op de schandelijkste wijze uitgebaat worden. Onder die verachterde landen mag men op de eerste plaats de oostenrijksche erflanden noemen, zooals Bohemen met zijne tzechische Universiteit en vooral Croatiën, dat, met zijne croatische universiteit te Agram 95 % ongeletterden telt. Zullen wij in België het voorbeeld van Croatiën volgen ?

Dat in de wetenschappelijke kringen van Duitschland de gedachte eener vlaamsche Universiteit eenvoudiglijk als een politieke greep aanzien wordt, bewijzen de volgende regels, getrokken uit de brochuur van Tony Kellen. •• Die vlamische Hochschule in Gent » (2). u Harold Arjüna hat 1897 in seiner Schrift über die vlamische Bewegung gefordert, dass in Belgiën in den vlamische Provinzen das Vlamische die einzige Amtssprache werde, in den wallonischen das Französische und in der Zentrali egierüng das Hochdeutsche. Er war zwar auch fur die Umwandlung der Genter Hochschüle in eine vlamische, aber nicht ünter ausschliesslicher Verwendung des Vlamischen. — « Würde Gent nur Vlamisch « dozieren, schrieb er, so kommen keine Reichsdeutschen hin; mit deutscher « Vortragssprache aber würde der Gewinn für Belgien in jeder Hinsicht grösser » sein." — « Auch andere gingen von der Ansicht aüs, dass das Vlamische als Volkssprache erhalten bleiben und gefordert werden ?nüsse, aber man dür/e den Wert des Vlamischen, soweit die hollere Bildung und die Rücksicht auf den

(1) Behalve de hooger aangehaalde holiandsche tijdschriften dienen nog vermeld te worden : Vierteljahrschriftfür Social- und Wirtschaftsgeschichte (Stuttgart), dat artikels publiceert in

het Duitsch, het Fransch, het Engelsch en het Itatiaansch.

Archives internationales de Pharmacodynamie et de Therapie (Gent), in het Fransch en in het Duitsch.

Acta mathematica : in het Fransch, het Duitsch, het Engelsch, het Latijn en het Italiaansch. Alhoewel te Stockholm door Zweedsche geleerden uitgegeven, sluiten de Acta mathematica uitdrukkelijk het Zweedsch zoowel als het Deensch-Noorsch en de andere kleine talen uit.

(2) Gedrukt te Hamm (Westf.) bij Breer en ïhiemann zie bl 140-141 (31>-37) vau gemelde brochuur.