is toegevoegd aan uw favorieten.

De Kaukasische Bond en de neutraliseering der koloniën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

koloniale letterkunde onzer tijdgenooten steeds boeien wegens de voor Europeanen vreemde omgeving en weerklank vinden in liet avontuurlijke wat ieder in zich heefl.

Bestudeering van koloniale geschiedenis geeft echter meer dan letterkundig genot alleen : het nut ervan is zeer groot, ja, ik zou willen zeggen, dat de studie der kolonisatie onmisbaar is voor hen, die later in hooge ambten medezegging zullen hebben in het bestuur van het land, en daarom te meer is het te betreuren, dat in zoo weinig landen de verplichting voor studenten tot het volgen van colleges over kolonisatie en koloniale geschiedenis bestaat. Er zijn als merkwaardige voorbeelden ministers te noemen, die blijk gaven van

volslagen onbekendheid met of gebrekkig inzicht in koloniale politiek

eu met het gebied, waarvoor besluiten te nemen waren. In den aanvang van Koningin Victoria's regeering, toen er opstand in Canada uitbrak,

zond het Gouvernement voor de troepen bij de Canadeesche meren watervaten en filtersteenen, omdat men meende, dat er geen drinkwater ter plaatse was; ook een in Europa gebouwd fregat werd in gemerkte onderdeelen naar Amerika gezonden om daar inelkaargezet te worden, omdat er, naar de minister meende, geen timmerhout en geen timmerlieden in Amerika waren. Gevangenen moesten opgesloten in een fort, dat bleek al vijftig jaren tevoren gesloopt te zijn. In het midden van 1840 vroeg in het Lagerhuis een beroemd politiek econoom om inlichtingen over de uitgaven van het eiland Kaap de (ioede Hoop. Kort daarop stond in het emigratierapport van de douane de Kaai) de Goede Hoop vermeld bij de west-Indische eilanden H).

Reeksen Engelsche ministers hebben zich niet de moeite willen .even om de toestanden in Znid-Afrika te bestudeert, met gevolg dat veel kwaad is aangericht en veel leed geleden. Van het begin af van het Engelsch bestuur in Zuid-Afrika heeft de missionaris gediend als voorlichter van den Engelschen minister, en men behoeft slechts de namen van Br. var, der Kemp, Read, Dr. Philip en Davrd Livmgstone te

(1) Nog andere voorbeelden van onkunde zijn te vinden in de inleiding <p. IV en V) van John Centuvfes Chase, The Cape of Good Hope and the Easta n I'rovince of Algoa Boy. London. 1843.