is toegevoegd aan uw favorieten.

De Kaukasische Bond en de neutraliseering der koloniën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is, wordt vastgelegd voor de toekomst, wat betreft de souvereine macht der koloniale mogendheden. De moederlandsche ondernemingen, en ook buitenlandsche, in koloniale zaken, zouden als te voren werkzaam blij ven en welvaart verbreiden in de koloniën en in het Europeesch gebied. Ui.) de grootere veiligheid zouden alle leden van den Kaukasischen Bond belangstelling kunnen toonën, ook die, welke tot nu geen of weinig koloniën bezaten. Er zou eene toestrooming zijn naar de koloniënvaude meest geschikte blanke elementen, uit welk werelddeel ook afkomstig. Er is nog zooveel plaats voor energieke blanken in de koloniën : zoo is het aantal iu Insulinde wonende blanken nog ver van de 100,000.

Aan het staatsrecht der koloniën zou niet worden geraakt, dan zoo noodig, door het moederland; de ambtstaai en, waar geen inlandsclie taal er toe gebruikt wordt, de voertaal bij het onderwijs, blijft die van het moederland. Zoo is voor immer de stempel van het moederland het koloniaal gebied opgedrukt en zal geen koloniale mogendheid, zooals die bij den vrede zal bestaan, zich door de neutraliseering ontzet

van rechten beschouwen.

Ingeval er, hetzij bij den vrede, of later, koloniale mogendheden na de neutraliseering niet langer gesteld waren op het behoud \ au enkele koloniën, zouden die ter beschikking van den Kaukasischen Bond kunnen gesteld worden, en zouden die als Bondskoloniën tot grooter welvaart en bloei kunnen komen, dan tot nu onder het bestuur van eene enkele mogendheid mogelijk bleek.

De neutraliseering ontheft het moederland in het minst niet van de eervolle taak alles te doen tot bevordering van het welzijn van den inlander. Als voornaamste werk blijve de opvoeding van den inlander en doel ervan moet wezen om de niet-blanke broeders als gelijkwaardige medestanders te verkrijgen.

Daardoor zal, voor sommige koloniën eer, voor andere later, de tijd komen, waarop de bevolking rijp zal wezen voor zelfbestuur en waarop zulk eene kolonie een beroep zou kunnen doen op den Kaukasischen Bond, erkenning van zelfstandigheid vragen en opneming ils «elijke iu de groep. Wanneer, na ampel onderzoek van de aanspraken, overeenstemming bij de Bondsleden verkregen was, zou