is toegevoegd aan je favorieten.

De Kaukasische Bond en de neutraliseering der koloniën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het moederland de emancipatie niet mogen en kunnen weigeren en zouden middelen gevonden kunnen worden tot eenen nieuwen « modus vivendi » waarbij het vroegere moederland geen schade zou lijden. De geschiedenis leert, dat koloniën, als de tijd ervoor gekomen is, afvallen als de rijpe vrucht van den boom. Bovengenoemde vreedzame schikking zou toch zeker de voorkeur verdienen boven scheiding na strijd.

Een tijd zou aanbreken, waarop de leus : Indië voor de Indiërs, Egypte voor de Egypteuaren, Palestina voor het volk van Israël, iu vervulling kwam.

En voor onze Zuid-AfriVaansch' stamverwanten, die ons, Vlamingen en Noord-Nederlanders, zoo ter harte blijven gaan, zou bovengenoemd plan zeer bijzondere voordeelen bieden. I)e Oranje Vrij-Staat en de Transvaal zouden terstond de emancipatie kunnen aanvragen, in samenwerking met de andere twee leden van de Unie van Zuid-Afrika, en als nieuw lid van den Kaukasischen Bond zouden de Vereenigde Staten van Zuid-Afrika tot stand komen, een tweetalig land, waar het Afrikaansch zeker niet zou te gronde gaan.

Voor denNederlandschen stam zou ten slotte eene schoone toekomst aanbreken : Nederland en Vlaanderen iu Europa, dan Zuid-Afrika, Insulinde en Amerika.

Eu eens, al is het pas na verloop van eeuwen, zal de menschheid met stalen ijver werkend genieten van de werken des vredes en zal de tijd komen, misschien zelfs voor de Negervolken, waarop de overheersching, zoo onafscheidelijk verbonden aan kolonisatie, zal verdwenen zijn bij het verkeer der volkeren.

Daartoe helpe als eerste stap :

De stichting van ben Katjkasischen Bond en de neutraliseeiung deb koloniën.

Ik heb gezegd.