is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wegen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d'er niet van". Waarop het met moeite en zorgen gevormde syndicaat uit-een viel. Later bleek, dat deze brander tenminste eerlijk voor z'n" standpunt uitkwam; er waren er, die zich als ijverige voorstanders voordeden, maar in het geheim aan eigen klanten en die van collega's hun gist aanboden ver beneden de door het syndicaat vastgestelden prijzen.

Woedend over zooveel geniepigen, perfide concurrentiegeest trok Herman Leyter zich toen terug, weigerde ook deel uit te maken van 'n kleine deputatie branders, die in Den Haag bij den minister van financiën de belangen gingen bepleiten overeenkomstig zijn aanwijzingen. De heeren kwamen terug met de gebruikelijke vage toezegging van Z'n Excellentie's overwegingen, doch toen van 'n resultaat niets bleek en kort daarop 'n kleine verbetering in den gang van zaken intrad, verliep de heele beweging in de oude, energielooze sleur, werd er door sommigen zelfs gespot over Leyters uitsloverij en pessimistische voorspellingen. Diens lust om te trachten door samenwerking de kwijnende industrie voor verderen achteruitgang te behoeden, was door de opgedane ondervinding vrijwel verdwenen. Toch was hij 'n man van invloed geworden; werd door de vooruitstrevenden als hun leider erkend. Z'n partij bracht hem in den gemeenteraad, stelde hem zelfs candidaat voor de Tweede Kamer. In die dagen geloofde Herman Leyter in 'n soort roeping; hij aanvaardde de candidatuur, ofschoon z'n politieke eerzucht uiterst klein was, hield lezingen, aan welker voorbereiding hij halve nachten gaf, debatteerde, schreef 'n nieuwe brochure. Nochtans zeilde 'n Geldersch landedelmannetje, die ergens in den Achterhoek had gevegeteerd en evenmin iets van de Schiedamsche nooden begreep als de pachters op z'n hoeven, onder Christelijke vlag de Tweede Kamer binnen in plaats van Herman Leyter. En geleidelijk, in den loop der jaren, verminderden z'n aanzien en invloed, men wist eigenlijk niet waarom of waardoor. Ten slotte bij de sterke zwenking naar rechts lieten de Schiedamsche kiezers hem ook vallen voor den gemeenteraad, kwam in zijn plaats 'n doleerende timmerman.